Hivá
Kau Talavou ʻo Saione
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

159

Kau Talavou ʻo Saione

Māmālie

1. Kau talavou ʻo Saione,

Tuʻu loto-toʻa pē,

Fofonga fiefia pē,

Ke fai e ngāué,

Manatu ki he kuohilí,

Hanga pē ki muʻá,

Fekita mo e faingataʻá,

Pea tui faivelengá.

2. Tau tali ʻa e moʻoní,

Manuki ʻa e kakaí,

Kae fanongo mo tauhí,

Te tau ʻikunaʻi,

ʻAhiʻahi mei he filí,

Ko e fakaholomuí,

Piki he vaʻa ukameá,

Maʻu ʻa e fiefiá.

3. Kātaki e ʻahiʻahí,

Nofo mo e ʻamanakí,

Ngāue ē ke tau faí,

He ivi ʻo e moʻoni,

ʻOfa pē mo tau ikuná,

Hiva fiefiá,

Kau talavou ʻo Saioné,

Ikuna haohaoá.

Faʻahi taha

Fakaleá: Susan Evan McCloud, fāʻeleʻi, 1945. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Fasi faka-ʻAealani; fokotuʻutuʻu. © 1985 LDS

ʻAlamā 37:35–37

ʻAlamā 53:20–21