Hivá
Ko e ʻAho ke Ngāue he ʻOfa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

135

Ko e ʻAho ke Ngāue he ʻOfa

Longomoʻui

1. Ko e ʻaho ke ngāue he ʻofa,

Fakaai hoʻo fakaʻānauá,

ʻAho ke hiva ʻa e manupuná,

Monū ki māmani kotoá.

[Chorus]

Ko e ʻaho ngāue lahi,

Ko e ʻaho ngāue mālohi,

Ko e ʻaho ngāue lahi,

ʻOua ʻe toloi ngāue he ʻahó ni.

2. ʻAho ke kumi meʻa mahuʻinga,

Ko e melino maʻu ʻi lotoʻā,

Ko e ʻaho ui ho Laumālié,

Ngāue ki he lelei kotoa pē.

[Chorus]

Ko e ʻaho ngāue lahi,

Ko e ʻaho ngāue mālohi,

Ko e ʻaho ngāue lahi,

ʻOua ʻe toloi ngāue he ʻahó ni.

3. ʻAho ke fili ʻa e monūʻia,

Ko e kalauni ʻoku mahuʻinga,

Ko e ʻaho ke muimui he ʻofá,

Tui mo ngāue taʻengata.

[Chorus]

Ko e ʻaho ngāue lahi,

Ko e ʻaho ngāue mālohi,

Ko e ʻaho ngāue lahi,

ʻOua ʻe toloi ngāue he ʻahó ni.

Fakaleá: L. Clark, ca. 1880, alt.

Fakatuʻungafasí: Evan Stephens, 1854–1930

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 64:23–25, 33

Ngaahi Tefito ʻo e Tuí 1:13