Hivá
Fānau Au ʻa e ʻOtua
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

193

Fānau Au ʻa e ʻOtua

ʻI he loto-fakamātoato

1. Fānau au ʻa e ʻOtua,

Kuó Ne fekau maí.

Ke u haʻu ki he māmani

Mo e ongo mātuʻa.

[Chorus]

Taki, au, ʻeva mo au,

ke u ʻilo ʻa e halá.

Akoʻi au ke u failelei.

Ke nofo mo ia ha ʻaho.

2. Fānau au ʻa e ʻOtua,

Lahi ʻeku fie maʻú.

Tokoni ke u ʻiloʻi pau

Pea ʻoua ʻe fufū.

[Chorus]

Taki, au, ʻeva mo au,

ke u ʻilo ʻa e halá.

Akoʻi au ke u failelei.

Ke nofo mo ia ha ʻaho.

3. Fānau au ʻa e ʻOtua,

Kuo mohu tāpuakí.

Kapau te u fai ho finagalo

Pea nofo ʻiate Koe.

[Chorus]

Taki, au, ʻeva mo au,

ke u ʻilo ʻa e halá.

Akoʻi au ke u failelei.

Ke nofo mo ia ha ʻaho.

Fakaleá: Naomi W. Randall, fāʻeleʻi 1908. © 1957 LDS

Fakatuʻungafasí: Mildred T. Pettit, 1895–1977. © 1957 LDS

Same 82:6

Mōsaia 4:15

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 14:7