Hivá
Ko e Lotu Liló
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

74

Ko e Lotu Liló

ʻI he loto-fakakaukau

1. ʻOku ʻi ai e houa

ʻo e moʻui nonga

Ko e ʻEiki pē ʻe mahino,

Lotu ʻi he lilo,

[Chorus]

Tafoki ki he ʻEiki,

Pea hū faimālohi

Ko e tāpuaki ʻeni,

ʻO e nofo fakalangi.

2. Ko e hala ʻoku fāsiʻi

fou ai ki hēvani

Hiva ʻi hono masani,

Lotu ʻi he ʻEiki,

[Chorus]

Tafoki ki he ʻEiki,

Pea hū faimālohi

Ko e tāpuaki ʻeni,

ʻO e nofo fakalangi.

3. Matangi angi mālohi

hē ʻa e ʻamanaki

Kae hā sino hoku ʻEiki,

Tali lotu mai,

[Chorus]

Tafoki ki he ʻEiki,

Pea hū faimālohi

Ko e tāpuaki ʻeni,

ʻO e nofo fakalangi.

4. Ka fonu fili e hala

mohu tauhele ná

Hoku ʻEiki ʻe tokoni,

He lotu ʻe fai,

[Chorus]

Tafoki ki he ʻEiki,

Pea hū faimālohi

Ko e tāpuaki ʻeni,

ʻO e nofo fakalangi.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Hans Henry Petersen, 1835–1909

Mātiu 6:6

ʻAlamā 33:3–11