Hivá
Sīsū Homau Huhuʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

90

Sīsū Homau Huhuʻi

ʻI he loto-māfana

1. Sīsū homau Huhuʻi,

ʻOku mau fakatahá ni.

Ko e mā pea mo e vai,

ʻOku mau tāpuakí.

Pea fakatapuʻi,

Ki Hoʻo pekia mamahi.

Fai ʻi Ketisemani,

Touʻanga he kolosi.

2. ʻOku mau punou ʻo hū,

ʻO fai ki he ʻAfioná.

ʻO fakamālōʻia,

Hoʻo ngaahi ʻaloʻofa.

Tuku ke mau hū atu,

ʻO hao he feilaulau tapu.

Mo nofo fiefia,

ʻI Ho nāunau Taʻengata.

Fakaleá: Mabel Jones Gabbott, faʻeleʻi, 1910. © 1948 LDS

Fakatuʻungafasí: Rowland H. Prichard, 1811–1887. © 1948 LDS

3 Nīfai 18:6–11

Molonai 10:32–33