Hivá
Haʻu ʻa e Tuʻi ʻo e Ngaahi Tuʻi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

23

Haʻu ʻa e Tuʻi ʻo e Ngaahi Tuʻi

ʻI he loto-mālohi

1. Haʻu ʻa e Tuʻi

ʻo e ngaahi Tuʻi,

ʻOku mau tatali

Fuoloa kiate Koe

Ke fakatauʻatāiná

Mo tānaki ʻa Ho kakai.

2. Haʻu ʻo fakamaʻa

ʻA e angahala,

Pea toki ʻomi

ʻA e māʻoniʻoní

Mo e hiva fiefia

Pea nofo he melino.

3. ʻOku tau fanongo

Ki he ngaahi hiva,

Mālie ʻa e fasi

Mei he nofoʻanga

Ko e ngaahi hiva foʻou

ʻAnitema mei Saioné.

4. ʻEiki ʻo e moʻuí!

ʻI Hono tāloní!

Ko honau ʻEikí

Mo e Fakamoʻuí,

Punoú ʻa e hītení,

Fiefia ʻa māmaní.

Fakalea: Paʻale P. Palati, 1807–1857

Fakatuʻungafasi: Anon, ca. 1889

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 45:39, 44

ʻĪsaia 35:10