Hivá
Ke Tau Tokanga Muʻa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

183

Ke Tau Tokanga Muʻa

ʻI he fiefia

1. Ke tau tokanga muʻa ki he tohi hohokó,

ʻO kumi ho kāinga naʻe mate fuoloa,

Ke tau hanga ʻo fai ha ngāue ki ai,

Ke fakamoʻui ai siʻotau kāinga.

[Chorus]

Tuku ā Hoʻo toloi taimi,

Tuku ā Hoʻo toloi taimi

Ka ke kumi muʻa siʻo fāmili,

He ko e taimi siʻi.

2. ʻIo te ta ʻofa fēfē ki siʻotau kāingá,

ʻO kapau te ke lea kae ʻikai te ke alá,

ʻAlu muʻa ki ha fonua ʻo kumi ho kāinga,

Naʻa mate ʻa e kakai ʻoku nau ʻilo iá.

[Chorus]

Tuku ā Hoʻo toloi taimi,

Tuku ā Hoʻo toloi taimi

Ka ke kumi muʻa siʻo fāmili,

He ko e taimi siʻi.

3. Naʻe haʻu ʻa ʻIlaisiā mo e kī ko iá,

ʻO ne foaki atu ia kia Siosefa Sāmitá,

Ke nau malangaʻaki ʻa ʻEne folofolá,

Ke fakamoʻui ai siʻi kakai kuo pekiá.

[Chorus]

Tuku ā Hoʻo toloi taimi,

Tuku ā Hoʻo toloi taimi

Ka ke kumi muʻa siʻo fāmili,

He ko e taimi siʻi.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: ʻInoke Mataele 1906–1980

Hepelū 11:40

Mōsese 6:8