Hivá
ʻE ʻOtua ko e Tupuʻanga
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

41

ʻE ʻOtua ko e Tupuʻanga

ʻI he loto-fakamalo

1. ʻE ʻOtua Ko e tupuʻanga,

ʻO ʻeku moʻuí, Mo ʻeku ʻamanakí.

Ko hoku fiefiaʻanga,

Ko hoku fiefiaʻanga,

He ngaahi ʻaho mo e pō,

He ngaahi ʻaho mo e pō

He ngaahi ʻaho mo e pō.

2. ʻI heʻeku Ngaahi faingataʻa,

ʻOkú ke ofi mai, Ke fakahaofia au.

Mei he nima ʻo e filí,

Mei he nima ʻo e fili,

Te u fakamālō ai,

Te u fakamālō ai,

Te u fakamālō ai.

3. ʻOku ofi ʻA e nāunau ʻo hēvaní,

ʻI heʻeku tauhí, ʻA ʻEne ngaahi fekaú.

Pea hangē ʻokú Ne pehe mai,

Pea hangē ʻokú Ne pehē mai,

Ko hoku foha koe,

Ko hoku foha koe,

Ko hoku foha koe.

Fakaleá: Isaac Watts, 1674–1748

Fakatuʻungafasí: Joseph G. Fones, 1828–1906

Mōsaia 4:20

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 11:13