Hivá
Te U Maʻu ʻI Fē ʻa e Melinó?
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

63

Te U Maʻu ʻI Fē ʻa e Melinó?

ʻI he loto-fakakaukau

1. Ko e fē ʻa e melinó?

Pe ko e fiemālié,

Ko e monū kuo nau liʻaki aú?

Kafo ai ʻa e lotó, Pe mafasiá

He vakai ki hoku

Laumālié.

2. ʻI he taulofuʻu

ʻA e faingataʻa,

Te u hūfanga nai ki fē, Ko Koe pē,

ʻE maʻu nai mei fē, ʻA e fiemālié,

Ko hai ʻe ʻafioʻi

Ko Sīsū pē.

3. Naʻá Ne talia

Hoku mamahí,

He faingataʻa kotoa ʻEiki ē

ʻOmi pē ʻa e nongá. ʻOmi kiate au.

ʻOku taʻe ngata

Hoʻo ʻofá.

Fakaleá: Emma Lou Thayne, fāʻeleʻi 1924. © 1973 LDS

Fakatuʻungafasí: Joleen G. Meredith, faʻeleʻi 1935. © 1973 LDS

Sione 14:27

Sione 16:33

Hepelū 4:14–16