Hivá
Kapau te Tau Feʻofoʻofani
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

142

Kapau te Tau Feʻofoʻofani

ʻI he loto-fakamātoato

1. Kapau te tau feʻofoʻofani,

Mo tau fetokoniʻakí,

ʻA e kāinga mo e kaungāʻapí,

ʻE fiefia ai ʻa e Tamaí,

Ka ʻita pē loto-mamahí,

Kātaki mo fiemālié,

ʻO fai māmālie hoʻo lea,

Hoko ko e taki maamá.

[Chorus]

Ko e angamalū ko e fungani lelei,

ʻE maʻu ʻa e tāpuakí,

Kapau te tau feʻofoʻofaní,

ʻE fiefia ai ʻa e Tamaí.

2. Hā ʻa e māmá he funga moʻungá,

ʻĀ hake pea fiefiá,

Hangē ko e tafe ʻa e faunitení,

ʻEne tafe fiemālié,

Fakahā ʻi he lea ʻofá,

ʻI he fakakaumeʻá

Kae fekita he fiefiá,

Ko e ʻofa fungani iá.

[Chorus]

Ko e angamalū ko e fungani lelei,

ʻE maʻu ʻa e tāpuakí,

Kapau te tau feʻofoʻofaní,

ʻE fiefia ai ʻa e Tamaí.

Fakaleá: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fakatuʻungafasí: Ebenezer Beesley, 1840–1906

ʻEfesō 4:29–32

Lea Fakatātā 16:24