Hivá
Hiki Hake Homou Leʻo
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

32

Hiki Hake Homou Leʻo

ʻI he fiefia

1. Hiki hake homou leʻó

hiva pea mo vikí,

Ki he ʻOtua ʻokú Ne ʻa-

fio he taloní.

[Chorus]

Ke lāngilangiʻia, Ho

huafa ʻi he hiva,

Pea hū maʻu ai pē ki he

Tuʻi taʻengatá.

2. ʻE ʻi Hono ʻaofinima

maʻu pē ʻEne pulé,

Pea takai ki ai ʻa e

ngaahi palanité.

[Chorus]

Ke lāngilangiʻia, Ho

huafa ʻi he hiva,

Pea hū maʻu ai pē ki he

Tuʻi taʻengatá.

3. ʻE ʻikai ha meʻa te Ne

taʻe ʻafioʻi.

ʻA e ngaahi meʻa kotoa

ʻi he lalo langí.

[Chorus]

Ke lāngilangiʻia, Ho

huafa ʻi he hiva,

Pea hū maʻu ai pē ki he

Tuʻi taʻengatá.

4. Ke tau hiva fiefia

ki hotau ʻOtuá.

He ʻokú Ne hōifua

maʻu pē ki he hivá.

[Chorus]

Ke lāngilangiʻia, Ho

huafa ʻi he hiva,

Pea hū maʻu ai pē ki he

Tuʻi taʻengatá.

Fakaleá: Ada Blenkhorn

Fakatuʻungafasí: Alfred Beirly

1 Fakamatala Meʻa Hokohoko 16:29

Mātiu 10:29–31