Hivá
Naʻe Tala pē ʻe Sīsū
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

51

Naʻe Tala pē ʻe Sīsū

ʻI he loto-fakamātoato

1. Naʻe tala pē ʻe Sīsū,

ʻE hoko ʻa e kuonga,

ʻO Ne tala ki he kau ako,

ʻE ai ha mamahi,

Te nau haha kimoutolu,

Pea fakamāuʻi.

Ka mou kātaki pe ke aʻu,

Ki he ʻaho ʻo e mate.

[Chorus]

Naʻa nau tuʻu maʻu he tui.

Kātaki.

Kātaki ʻa e tolo maka,

Pea mo e mata ʻo e heleta,

ʻIkai tuka he ulo ʻo e afi,

Pe tali ha fakahaofia,

He naʻa nau siofia pē,

ʻA honau kalauni,

Kuo ʻosi hono teuiʻi,

ʻI he langi.

2. Neongo ʻa e pilisone,

Neonga ʻa e heletā,

Naʻe ʻikai te nau toe foki,

Ka naʻa nau ikuna.

Naʻa nau loto toʻa ʻi

he tau mo māmani.

Ko ia ne nau ikuna ai,

Ikuna ʻi he tui.

[Chorus]

Naʻa nau tuʻu maʻu he tui.

Kātaki.

Kātaki ʻa e tolo maka,

Pea mo e mata ʻo e heleta,

ʻIkai tuka he ulo ʻo e afi,

Pe tali ha fakahaofia,

He naʻa nau siofia pē,

ʻA honau kalauni,

Kuo ʻosi hono teuiʻi,

ʻI he langi.

3. Neongo ʻa e fakatanga,

Kilisi fahi ua.

Naʻe ʻikai te nau toe tali,

Ha fakahaofia.

Ko ia naʻa nau liʻaki,

ʻA ʻenau moʻui.

Koeʻuhi ke nau toe tuʻu,

Ke tuʻu lelei hake.

[Chorus]

Naʻa nau tuʻu maʻu he tui.

Kātaki.

Kātaki ʻa e tolo maka,

Pea mo e mata ʻo e heleta,

ʻIkai tuka he ulo ʻo e afi,

Pe tali ha fakahaofia,

He naʻa nau siofia pē,

ʻA honau kalauni,

Kuo ʻosi hono teuiʻi,

ʻI he langi.

Fakaleá: Mary Ann Baker, ca. 1874

Fakatuʻungafasí: H.R. Palmer, 1834–1907

Mātiu 8:23–27

Maʻake 4:36–41