Hivá
Kuo Puna ʻa e ʻĀngelo
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

8

Kuo Puna ʻa e ʻĀngelo

ʻI he loto-fakakaukau / ʻI he fiefia

1. Kuo puna ʻa e ʻā-

ngelo mei he langí

ʻO ne fakahā ʻa e

hisitōlia foʻou,

Naʻe tanu ʻi he moʻunga,

ʻA e tohi tapu kotoá,

Ko e fakamatala ʻo

e hako ʻo Siosefá.

2. Tanu ʻe Molonai

Kae ʻoua ke hokó

ʻA e ʻaho ke toe

lea mei he efú.

ʻE toe hā hono maama,

Fakahā ʻa e moʻoní,

ʻA ia ne puli mei

he fānau ʻa ʻIsilelí.

3. Kuo hoko ʻa e

Kuonga talaʻofá

Ke ʻā ʻa māmani

tekeʻi ʻa e poʻulí,

ʻOku hā he tohi tapu,

ʻA e folofola ʻa Sīsū,

Fakataha ki ai ʻa

e fānau ʻa Siosefá.

4. Fonu he fiefiá

ʻe toe fakataha

ʻA e faʻahinga ʻo

Siutá Ke to e langa

Pea tupu ʻa Saioné

Ngingila ki he māmaní

Fakataha ki ai ʻa

e fānau ʻa Siosefá.

5. Fonu ʻa ʻIsileli he fiefiá

Toe foki ki ʻapí

Maʻu ʻenau koloá

Langa ʻa Selūsalemá

Ulo atu ʻa Saioné

Fakafonu he moʻoní

Ulo atu ʻa Saioné

Fakafonu he moʻoní.

Fakaleá: Paʻale P. Palati, 1807–1857

Fakatuʻungafasí: John E. Tullidge, 1806–1873

Siosefa Sāmita—Hisitōlia 1:30–34

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 128:20