Hivá
Ka ne Ke ʻAlu ki Kolapa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

177

Ka ne Ke ʻAlu ki Kolapa

ʻI he loto-fakakaukau

1. Ka ne ke ʻalu ki Kolapá,

ʻI he kemo ʻo e matá,

Pea fai atu ai pē,

ʻI he vave pehē,

Te ke lava ha taimí,

ʻI he taʻengatá,

Ke ʻilo ʻa e kamataʻangá

ʻO e ngaahi ʻOtua.

2. Pea mamata ki he

Kamataʻanga lahí,

Pē ʻa e ngataʻangá,

ʻO e ngaahi ʻOtuá,

ʻOku ou mahaló,

Ne fanafana maí,

ʻE he Laumālié,

ʻIkai ha ngataʻangá.

3. Ko e ʻOtua ʻikai ngata

Mo ʻEne ngaahi ngāué,

ʻOku laka ʻa e potó,

Pea ʻe taʻengatá,

ʻIkai ai ha potu,

Taʻe ʻilo ha meʻá,

ʻIkai ngata ʻa e Laumālié,

Mo e faʻahinga tangatá.

4. ʻIkai ngata ʻa e anga-maʻá

ʻIkai ngata ʻa e mālohi,

ʻIkai ngata ʻa e potó,

ʻIkai ngata ʻa e māmá,

ʻIkai ngata ʻa e fāmilí,

ʻIkai ngata ʻa e fānaú,

ʻIkai ngata ʻa e puletapú,

ʻIkai ngata ʻa e moʻoní.

5. ʻIkai ngata ʻa e nāunaú,

ʻIkai ngata ʻa e ʻofá,

ʻIkai ngata ʻa e sinó,

ʻIkai mate ʻi ʻolunga,

ʻIkai ngata ʻa e nāunaú,

ʻIkai ngata ʻa e ʻofá,

ʻIkai ngata ʻa e sinó,

ʻIkai mate ʻi ʻolunga.

Fakaleá: Uiliami W. Felipisi, 1792–1872

Fakatuʻungafasí: Fasi Pilitānia, naʻe fokotuʻutuʻu ʻe Ralph Vaughan Williams, 1872–1958, mei he English Hymnal. Ngāueʻaki ʻi he ngofua mei he Oxford University Press. ʻOku ʻikai ngofua ke hiki hano tatau ʻo e himí ni taʻe maʻu ha ngofua mei he kau maʻu mafai pulusí.

ʻĒpalahame 3:1–4, 9

Mōsese 1:3–4, 33–39