Hivá
ʻOku Ou Tui Kai Kalaisi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

66

ʻOku Ou Tui Kai Kalaisi

ʻI he loto-fakamātoato

1. ʻOku ou tui kia Kalaisi,

ʻAki hoku loto kotoa

Te u hiva fakafetaʻi

fai ʻaki ʻa hoku leʻó

ʻOku ou tui, Kia Kalaisi,

Ko e ʻAlo Fakatupu.

Naʻá ne fakamoʻui,

ʻA e kakai ʻoku tuí.

2. ʻOku ou tui kia Kalaisi

Hono huafa toputapu

Kuo hāʻele hifo ki māmani

ko e Fakalaloá,

ʻOku ou tui, Kia Kalaisi

tupu mei he Tamaí.

Peá Ne folofola “Ke

mou muimui maí.”

3. ʻOku ou tui kia Kalaisi.

Kuó Ne uiuiʻi au

Ke u ngāue fai velenga

he ʻave ʻa e kosipeli,

ʻOku ou tui, Kia Kalaisí

Kuó Ne vete ange au.

Ke u nofo fiefia

ʻI he ʻapi fakalangí.

4. ʻOku ou tui kia Kalaisi,

ʻOku ou falala ki ai

He te Ne tokoniʻi a-

u ʻi hoku faingataʻa

ʻOku ou tui, Kia Kalaisí

Te u mamata kiate Ia

Ka te Ne toe hāʻele mai,

Ke pule ʻi he māmani.

Fakaleá: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1972 LDS

Fakatuʻungafasí: John Longhurst, fāʻeleʻi 1940. © 1985 LDS

2 Nīfai 25:23, 26, 29

Molomona 7:5–7