Hivá
Naʻe ʻAloʻi Mai ʻa Sīsū Kalaisi
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

114

Naʻe ʻAloʻi Mai ʻa Sīsū Kalaisi

ʻI he Loto-ʻapasia

1. Naʻe ʻaloʻi mai ʻa Sīsū Kalaisi.

He ʻaiʻangakai ʻo e manú

Mo e fetuʻu ʻo e langi ne hā.

ʻAloʻi e ʻEiki he maʻulaló.

2. Naʻe toka he faingataʻaʻiá.

Ka ko siʻi Sīsū naʻá Ne naʻa pē.

ʻOfa atu ʻe Sīsū hā mei he langi.

Nofo mo au he kuo ofi ʻahó.

3. ʻOfi ʻEiki Sīsū nofo mo au.

Ke u ʻiate Koe peá Ke ʻofa ʻiate au.

Tāpuaki maluʻi e fānau.

Pea ʻatu ki ho ʻafioʻanga tapú.

Fakaleá: Anon., ca 1883 Philadelphia

Fakatuʻungafasí: William J. Kirkpatrick, 1838–1921;

fokotuʻutuʻu fakafaʻahi ʻe Rosalee Elser, fanauʻi he 1925. © 1980 Rosalee Elser. Kuo ʻosi maʻu ha ngofua ke ngāueʻaki. ʻOku ngofua ke hiki hano tatau tuʻo taha pē ke ngāueʻaki ʻi ʻapi pe ʻi ha ngaahi meʻa fakasiasi ʻoku ʻikai fakakomēsialé.

Luke 2:7

Luke 18:15–17