Hivá
ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

155

ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei

ʻI he loto-mālohi

1. ʻE ʻaonga ki māmani,

Ha kau ngāue lelei,

ʻA ia ʻoku fai mālohi.

ʻA ʻenau ngāue.

[Chorus]

Tuku atu ho mālohi ki he ngāue

Tokoniʻi he loto fai velenga.

ʻOku ʻi ai hotau ngafa,

ʻOua te ke kalo ai.

2. ʻOku kumi he Siasi,

Ha kau ngāue ke fai,

ʻI he loto holi lahi.

Ha ngāue te nau fai.

[Chorus]

Tuku atu ho mālohi ki he ngāue

Tokoniʻi he loto fai velenga.

ʻOku ʻi ai hotau ngafa,

ʻOua te ke kalo ai.

3. ʻOua ʻe tuʻu noa pē.

Tokoni ki he tau.

Ke ikunaʻi ʻa e kovi.

ʻA ia ʻoku lahi fau

[Chorus]

Tuku atu ho mālohi ki he ngāue

Tokoniʻi he loto fai velenga.

ʻOku ʻi ai hotau ngafa,

ʻOua te ke kalo ai.

4. Ngāue leʻo pea lotu,

ʻAki hoto ivi.

Tokoni he ngaahi ngāue,

ʻA ia ʻoku hā lelei.

[Chorus]

Tuku atu ho mālohi ki he ngāue

Tokoniʻi he loto fai velenga.

ʻOku ʻi ai hotau ngafa,

ʻOua te ke kalo ai.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Will L. Thompson, 1847–1909

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 58:26–28

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 107:99