Hivá
Ko e Fakamoʻoní
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

69

Ko e Fakamoʻoní

ʻI he loto-fakakaukau

1. Ko e fakamoʻoní ʻo-

ku fai ʻe Laumālie,

Ko e poupou ʻeku tui,

Ki heʻeku Tamai.

2. ʻOkú ke ʻafio ʻi hēvani

mo Sīsū Kalaisi,

Palōfita ʻi mamani,

Ke tau tui ki ai.

3. ʻOku tangi hoku loto

ki Ho Laumālie.

Ke Ne fai hoku liliu,

Feohi pē mo au.

4. Fonu ʻeku fakamoʻoni

ngalo ʻa e mamahi

Pea kite mai ʻa hēvani,

ʻO hangē ha misi.

Fakaleá: Loren C. Dunn, fāʻeleʻi 1930. © 1985 LDS

Fakatuʻungafasí: Michael Finlinson Moody, fāʻeleʻi 1941. © 1985 LDS

1 Kolinitō 2:9–13

ʻAlamā 5:45–46