Hivá
ʻOku Fafangu Mai ʻa e Ongoongoleleí
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

26

ʻOku Fafangu Mai ʻa e Ongoongoleleí

ʻI he loto-fiemālie

1. ʻOku fafangu mai

ʻa e ongoongoleleí,

Mou ʻā pea teuteú,

Ke tali ʻEne haʻú.

[Chorus]

Ka mou teuteu atu,

Ke tali ʻEne haʻu

Ke tau kau ʻi he fua

toe tuʻú.

2. Fanongo ki he ui

ui ʻa e kosipelí,

Pea mou tali lelei,

ʻA homou tānakí.

[Chorus]

Ka mou teuteu atu,

Ke tali ʻEne haʻu

Ke tau kau ʻi he fua

toe tuʻú.

3. Ko ia te ne tui

Fai ki he kosipelí,

ʻE kau he ʻuluaki,

Toe tuʻu mo Kalaisí.

[Chorus]

Ka mou teuteu atu,

Ke tali ʻEne haʻu

Ke tau kau ʻi he fua

toe tuʻú.

4. Mālie ʻa e tala,

Ki he māʻoniʻoní,

Ko kinautolu iá,

ʻE kau mo Kalaisí.

[Chorus]

Ka mou teuteu atu,

Ke tali ʻEne haʻu

Ke tau kau ʻi he fua

toe tuʻú.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: Sione Tuikolongahau, 1876–1921

Fakahā 14:6

Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 1:23