Hivá
ʻEiki ke Ke Tali Muʻa
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

75

ʻEiki ke Ke Tali Muʻa

Kole fakamatoato

1. ʻEiki ke ke tali muʻa,

ʻA siʻeku kole,

Mo siʻeku tapafua

Ho huafa tapu.

2. ʻOfa pē ke hōifua,

ʻA Ho finangalo,

Mo ke fakangalomia

ʻEku angakovi.

3. Tuku mai Ho Laumālie,

Ke nofo ʻiate au.

Ke u fakaʻosi ʻaki

ʻA e anga-taʻetaau.

4. Ke ke ngaohi hoku loto,

Ke u ʻapasia,

Tauhi ki Ho finangalo

Peá u monūʻia.

5. Ke ke fokotuʻu maʻu

ʻA siʻoku vaʻe

ʻI he hala ʻo e lotu

Ke ʻoua naʻá ku hē.

6. Ko e lotu ʻa e kāingalotu

Hā ko e fakakaukau

He ko e ʻAlo mo e Tamai

Te Na hōifua ai.

7. ʻE ʻafioʻi ʻetau lotu

Laumālie tali hū

Sīsū taloni he Tamai

Ke tali lotu mai.

8. Ke tau haʻu ki he ʻOtuá

He hala kuo tofa

He kuo ʻatā pea kuo ngofua

ʻEiki tau feʻao ā.

Fakaleá: James Montgomery, 1771–1854

Fakatuʻungafasí: George Careless, 1839–1932

3 Nīfai 13:5–13

3 Nīfai 18:15–20

Sēmisi 5:16