Hivá
Naʻe Ofo ʻa e Kau Potó
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

119

Naʻe Ofo ʻa e Kau Potó

Fofonga-fiefia

1. Naʻe ofo ʻa e kau potó

ʻI heʻenau mamata,

He fetuʻu ne hā foʻou

ʻo Fanongo ʻa e hivá.

[Chorus]

Hōsana, Hōsana, Hōsana kia Sīsū.

2. ʻI he maama ne ngingila

Naʻa nau ō mamaʻo,

Ke hū ai ki heʻetau Ta-

mai Mo Sīsū ko e ʻAló.

[Chorus]

Hōsana, Hōsana, Hōsana kia Sīsū.

3. Pea talu ai mo ʻetau

Maʻu ʻa e talanoa,

Ki Pētilihema mo e

taupoʻou mo e Tamá.

[Chorus]

Hōsana, Hōsana, Hōsana kia Sīsū.

4. Ne ngingila ʻa e fetuʻu

Ne toki hā foʻou.

Kuo ʻaloʻi ʻa e Tama he

ʻaiʻangakai ʻo e manú.

[Chorus]

Hōsana, Hōsana, Hōsana kia Sīsū.

Fakaleá mo e tuʻungafasí: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, Laudis Corona, Boston, 1885

Mātiu 2:1–11