Hivá
ʻOtua ʻo ʻEmau Ngaahi Tamai
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

34

ʻOtua ʻo ʻEmau Ngaahi Tamai

ʻI he loto-mālohi

1. ʻOtua ʻo ʻemau ngaahi tamaí,

Taki totonu ʻa Ho kakai,

Ki Ho nofoʻanga ʻi he langí,

Fakamālō ki hotau ʻEikí.

2. Kuo mau aʻu mai ʻi Hoʻo ʻofá,

Ki ho fonua tauʻatāiná.

Peá ke pule fakafolofolá,

Pea mau fou Ho ngaahi ʻalungá.

3. Ko e ngaahi fakamamahi lahí,

Ne Ke hoko ko homau maluʻí,

ʻO tupulaki ʻa Ho siasí

Pea mau fonu Hoʻo tāpuakí.

(Tā ʻa e konga [fakatalupité] ki muʻa he veesi kotoa pē)

Fakaleá: Daniel C. Roberts, 1841–1907

Fakatuʻungafasí: George W. Warren, 1828–1902

Same 33:12

ʻEta 2:12