Ngaahi Folofola
Hilamani 14
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 14

ʻOku kikiteʻi ʻe Samuela ʻe maama lolotonga ʻa e poʻulí pea ʻe hā mai ha fetuʻu foʻou ʻi he ʻaloʻi ʻo Kalaisí—ʻOku huhuʻi ʻe Kalaisi ʻa e tangatá mei he mate fakasinó mo e mate fakalaumālié—ʻE kau ʻi he ngaahi fakaʻilonga ʻo ʻene pekiá ʻa e ʻaho ʻe tolu ʻo e fakapoʻuli, mo e mafahifahi ʻa e ngaahi maká, pea mo e ngaahi fuʻu liliu lahi ʻi natula. Taʻu 6 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē naʻe toe kikite ʻaki ʻe aSamuela, ko e tangata Leimaná, mo ha ngaahi meʻa lahi ange ʻaupito ʻa ia ʻoku ʻikai lava ke tohi.

2 Pea vakai, naʻá ne pehē kiate kinautolu: Vakai, ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ha fakaʻilonga; he ʻoku toe ʻa e taʻu ʻe nima, pea vakai, ʻe hāʻele mai leva ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá ke huhuʻi ʻa kinautolu kotoa pē ʻe tui ki hono huafá.

3 Pea vakai, te u tuku ʻeni kiate kimoutolu ko ha afakaʻilonga ʻo e taimi ʻo ʻene hāʻele maí; he vakai, ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fuʻu maama lalahi ʻi he langí, ʻo aʻu ki he ʻikai ke ʻi ai ha fakapoʻuli ʻi he pō ki muʻa ʻi heʻene hāʻele maí, ʻo aʻu ki heʻene hā ki he tangatá ʻo hangē ko ha ʻaho.

4 Ko ia, ʻe ʻi ai ʻa e ʻaho ʻe taha mo ha pō pea mo ha ʻaho, ʻo hangē ko e ʻaho pē taha taʻe-ʻi ai-ha-poʻuli; pea ʻe hoko ʻeni kiate kimoutolu ko ha fakaʻilonga; he te mou ʻiloʻi ʻa e hopo ʻa e laʻaá pea mo ʻene toó; ko ia te nau ʻiloʻi pau ʻoku ʻi ai ʻa e ʻaho ʻe ua mo ha pō ʻe taha; ka neongo iá ʻe ʻikai fakapoʻuli ʻa e poó; pea ko e pō ia ki muʻa pea toki ʻaloʻi ai a.

5 Pea vakai, ʻe hopo hake ha afetuʻu foʻou, ʻa ia ko ha fetuʻu kuo teʻeki ai ke mou mamata ki ai; pea ʻe hoko ʻeni foki ko ha fakaʻilonga kiate kimoutolu.

6 Pea vakai ʻoku ʻikai ko hono kotoá ʻeni, ka ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fakaʻilonga lahi mo e ngaahi meʻa fakaofo ʻi he langí.

7 Pea ʻe hoko ʻo pehē te mou ʻohovale kotoa pē, pea ofo, ʻo aʻu ki hoʻomou a ki he kelekelé.

8 Pea ʻe hoko ʻo pehē ko ia ia ʻe atui ki he ʻAlo ʻo e ʻOtuá, ʻe maʻu ʻe ia ʻa e moʻui taʻengatá.

9 Pea vakai, kuo pehē hono fekauʻi au ʻe he ʻEikí, ʻi heʻene ʻāngeló, ke u haʻu ʻo fakahā ʻa e meʻá ni kiate kimoutolu; ʻio, kuó ne fekau ke u kikite ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kimoutolu; ʻio, kuó ne folofola mai kiate au: Ke ke kalanga ki he kakaí ni, fakatomala, pea teuteu ʻa e hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí.

10 Pea ko ʻeni, koeʻuhi ko ha tangata Leimana au, pea kuó u lea kiate kimoutolu ʻi he ngaahi folofola kuo fekau kiate au ʻe he ʻEikí, pea koeʻuhi ʻoku fefeka ia kiate kimoutolu, ʻoku mou ʻita ai kiate au ʻo feinga ke fakaʻauha au, pea kuo mou akapusi au ki tuʻa meiate kimoutolu.

11 Pea te mou fanongo ki heʻeku ngaahi leá, koeʻuhí, he ko hono ʻuhinga ʻeni kuó u kaka hake ai ki he funga ʻo e ngaahi ʻā ʻo e kolo ní, koeʻuhí ke mou fanongo pea ʻilo ʻa e ngaahi tautea ʻa e ʻOtuá ʻa ia ʻoku tatali kiate kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou ngaahi angahalá, pea koeʻuhí foki ke mou ʻiloʻi ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e fakatomalá;

12 Pea koeʻuhí foki ke mou ʻilo ki he hāʻele mai ʻa Sīsū Kalaisi, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, ko e aTamai ʻo e langí mo e māmaní, ko e Tupuʻanga ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē talu mei he kamataʻangá; pea koeʻuhí ke mou ʻilo ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo ʻene hāʻele maí, ʻi he ʻamanaki te mou tui ai ki hono huafá.

13 Pea kapau ʻoku mou atui ki hono huafá te mou fakatomala mei hoʻomou ngaahi angahala kotoa pē, koeʻuhí ke mou maʻu ai ha fakamolemole tuʻunga ʻi he ngaahi ngāue blelei kuó ne faí.

14 Pea vakai, ʻoku ou toe tuku kiate kimoutolu, mo ha toe fakaʻilonga ʻe taha, ʻio, ko ha fakaʻilonga ʻo ʻene pekiá.

15 He vakai, kuo pau ke ne pekiá koeʻuhi ke hoko mai ʻa e afakamoʻuí; ʻio, ʻoku taau mo ia pea ʻoku ʻaonga ke ne pekia, ke fakahoko ʻa e btoetuʻu ʻo e maté, koeʻuhi ke lava ai ke ʻomi ʻa e tangatá ki he ʻao ʻo e ʻEikí.

16 ʻIo, vakai, ʻoku fakahoko ʻe he pekiá ni ʻa e toetuʻú, pea ahuhuʻi ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá mei he ʻuluaki maté—ʻa e mate fakalaumālie ko iá; maʻá e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá, he naʻe tuʻunga ʻi he bhinga ʻa ʻĀtamá hono cmotuhi atu ʻa kinautolu mei he ʻao ʻo e ʻEikí, pea ʻoku lau ʻa kinautolu ʻo pehē kuo nau dmate, ʻi he ngaahi meʻa fakamatelié pea mo e ngaahi meʻa fakalaumālié fakatouʻosi.

17 Kae vakai, ʻoku hanga ʻe he toetuʻu ʻa Kalaisí ʻo ahuhuʻi ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá, ʻio, naʻa mo e faʻahinga ʻo e tangatá kotoa pē, pea fakafoki mai ʻa kinautolu ki he ʻao ʻo e ʻEikí.

18 ʻIo, pea ʻokú ne fakahoko ai ʻa e tuʻunga ʻo e fakatomalá, koeʻuhí ko ia ia te ne fakatomalá ʻe ʻikai tā hifo ia ʻo laku ki he afí; ka ko ia ia ʻe ʻikai fakatomalá ʻe tā hifo ia ʻo laku ki he afí; pea ʻoku toe hoko kiate kinautolu ha mate fakalaumālie, ʻio, ko ha mate ʻanga ua, he ʻoku toe motuhi atu ʻa kinautolu ʻi he ngaahi meʻa ʻoku kau ki he māʻoniʻoní.

19 Ko ia mou fakatomala, mou fakatomala, telia naʻa mou ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻá ni pea ʻikai fai ki aí pea mou tuku ʻa kimoutolu ke mou moʻua ki he fakamalaʻia, pea ʻohifo ʻa kimoutolu ki he mate ʻanga ua ko ʻení.

20 Kae vakai, ʻoku hangē ko ʻeku lea kiate kimoutolu ʻo kau ki ha afakaʻilonga ʻe tahá, ko ha fakaʻilonga ʻo ʻene pekiá, vakai, ʻi he ʻaho ko ia te ne mamahi ai ʻi he maté ʻe bfakapoʻuli ʻa e laʻaá pea ʻikai fie tuku mai hono māmá kiate kimoutolu; kae ʻumaʻā foki mo e māhiná mo e ngaahi fetuʻú; pea ʻe ʻikai ha maama ʻi he funga ʻo e fonuá ni, ʻo fai mei he taimi te ne mamahi ai ʻo pekiá, ʻo feʻunga mo e ʻaho ʻe ctolu, kae ʻoua kuo aʻu ki he taimi te ne toe tuʻu ai mei he pekiá.

21 ʻIo, ʻi he taimi te ne tukuange ai hono laumālié ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi amana mo e ngaahi ʻuhila ʻi ha ngaahi houa lahi, pe ʻe ngalulululu mo tetetete ʻa e fonuá; pea ko e ngaahi maka ʻa ia ʻoku ʻi he funga ʻo e fonuá ni, ʻa ia ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he kelekelé pea ʻi laló foki, ʻa ia ʻoku mou ʻilo ʻi he taimí ni ʻoku mālohí, pe ko hono konga lahi ʻo ia ko e fuʻu meʻa mālohi pē ʻe tahá; ʻe bmafahifahi ia;

22 ʻIo, ʻe mafahi ua ia, pea ʻe talu mei ai ʻe a ia ʻoku mafaʻafaʻa mo mafahifahi mo momoiiki ʻi he funga ʻo e fonuá kotoa, ʻio, ki ʻolunga ʻi he kelekelé pea ʻi lalo fakatouʻosi.

23 Pea vakai, ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi afā lahi, pea ʻe holoki hifo ʻa e ngaahi moʻunga lahi, ʻo nau hangē ha teleʻá, pea ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi potu lahi ʻa ia ʻoku ui he taimí ni ko e ngaahi teleʻa ʻa ia ʻe hoko ko e ngaahi moʻunga, ʻa ia ʻoku fuʻu māʻolunga ʻaupito.

24 Pea ʻe maumauʻi ʻa e ngaahi hala lahi, pea hoko ʻa e ngaahi akolo lahi ʻo lala.

25 Pea ʻe matoʻo ʻa e ngaahi atanuʻanga lahi, pea ʻe tuku hake ʻa e tokolahi ʻo honau kakai maté; pea ʻe hā mai ʻa e kau māʻoniʻoni tokolahi ki he kakai tokolahi.

26 Pea vakai, kuo lea pehē ʻa e aʻāngeló kiate au; he naʻá ne tala mai kiate au ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi mana mo e ʻuhila ʻi he ngaahi houa lahi.

27 Pea naʻá ne tala mai kiate au ʻi he lolotonga hokohoko atu ʻa e maná mo e ʻuhilá mo e afaá, ʻe hoko ʻa e ngaahi meʻá ni, pea ʻe ʻufiʻufi ʻe he afakapoʻulí ʻa e funga ʻo e fonuá hono kotoa ʻi he ʻaho ʻe tolu.

28 Pea naʻe pehē mai ʻe he ʻāngeló kiate au ʻe ʻi ai ʻa e tokolahi te nau mamata ki ha ngaahi meʻa ʻoku lalahi ange ʻi he ngaahi meʻá ni, ko hono taumuʻá ke nau tui ʻe hoko ʻa e ngaahi fakaʻilonga ko aʻení mo e ngaahi meʻa fakaofó ni ʻi hono kotoa ʻo e funga ʻo e fonua ko ʻení, ko hono taumuʻá ke ʻoua naʻa ʻi ai ha ʻuhinga ke ʻi ai ha taʻetui ʻi he fānau ʻa e tangatá—

29 Pea ko hono taumuʻá kotoa ʻe fai ai ʻení koeʻuhi ko kinautolu kotoa pē ʻe tuí ʻe lava ʻo fakamoʻui, pea ko ia ia ʻe ʻikai tuí, ke hoko ʻa e atautea ʻoku māʻoniʻoni kiate kinautolu; kae ʻumaʻā foki kapau ʻe fakahalaiaʻi ʻa kinautolu ʻoku nau fakahoko kiate kinautolu ʻiate kinautolu pē ʻa honau fakahalaiaʻí.

30 Pea ko ʻeni manatu, manatu, ʻe hoku kāinga, ko ia ia ʻokú ne malaʻiá, ʻokú ne malaʻia ʻiate ia pē; pea ko ia ia ʻokú ne fai angahala, ʻokú ne fai ia ʻiate ia pē; he vakai, ʻoku mou atauʻatāina; ʻoku fakangofua ke mou ngāue maʻamoutolu pē; he vakai, kuo tuku kiate kimoutolu ʻe he ʻOtua ha bʻilo pea kuó ne fakatauʻatāinaʻi ʻa kimoutolu.

31 Kuó ne tuku kiate kimoutolu ke mou aʻiloʻi ʻa e leleí mei he koví, pea kuó ne tuku kiate kimoutolu ke mou bfili ʻa e moʻuí pe maté; pea te mou lava ʻo failelei pea toe cfakafoki ʻa kimoutolu ki he meʻa ʻoku lelei, pe fakafoki kiate kimoutolu ʻa e meʻa ʻoku lelei; pe te mou lava ʻo faikovi, pea toe fakafoki ʻa e meʻa ʻoku kovi kiate kimoutolu.