Muzika
Himne të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

Himne të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme