Muzika
Dëgjojm’ Zën’ e një Profeti
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

16

Dëgjojm’ Zën’ e një Profeti

Me vendosmëri

1. Dëgjojm’ zën’ e një profeti dhe Shpëtimtarin d’gjojm’.

Me dashuri ai na fton, të Zotit pun’ t’mbarojm’.

T’predikoj’ fjal’n e Per’ndis’ th’rret shikuesin e zgjedhur,

Që njer’zit t’mund të gjejn’ shtegun e shufrës së hekurt.

2. Në çdo vend, në çdo gjuh’ do ta dëgjojn’ profetin ton’;

Sa shpejt ungjillin bot’s përreth zëri i tij zbulon!

I shenjti lajm që sjell ai, do dëshmoj’, përputhet

Me çdo profet të Perëndis’, që n’tok’ jetoi ndonj’her’.

3. Hosana! Shkoft’ lavd’rimi te fron’ i Shpëtimtarit;

Gëzim! Pohon profeti, se prej Tij ne njihemi.

Kujdes, o tok’! Profeti flet; dëgjoni, binduni.

Ai ësht’ burri që mban çel’sat e priftëris’ tani.

Teksti: Marylou Cunningham Leavitt, l. 1928. © 1985 IRI

Muzika: Darwin K. Wolford, l. 1936. © 1985 IRI © 1979 Sonos Music Resources. Përdoret me leje. Ky himn mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

Doktrina e Besëlidhje 1:38

Doktrina e Besëlidhje 68:4

Doktrina e Besëlidhje 112:30–32