Muzika
Mbaj Urdhërimet
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

198

Mbaj Urdhërimet

Me butësi

Mbaj urdhërimet; mbaj urdhërimet!

Në këtë ka paqe dhe ka siguri.

Ai sjell bekime; Ai sjell bekime.

Fjal’ të profetit: Mbaj urdhërimet.

Të kesh paqe dhe siguri.

Teksti dhe muzika: Barbara A. McConochie, l. 1940. © 1975 IRI

Mosia 2:22

Doktrina e Besëlidhje 59:23