Muzika
O Shpëtimtar, Ti që Mban Kuror’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

116

O Shpëtimtar, Ti që Mban Kuror’

Plot mendim

1. O Shpëtimtar, Ti që mban

Kuror’ gjembash shpues,

Dhembja që përul’sisht mbart,

T’rëndon prej brengosjes.

Ushtarët t’përqeshin Ty,

T’japin uthull të pish;

Në kryq gozhd’ të ngulin Ty,

T’vdesësh, Mbret i njer’zis’.

2. S’ka kaq të ulët krijes’,

M’katar kaq t’shkat’rruar,

Që pranin’ Tënde t’shenjt’ s’ndjen,

Prej dashuris’ shp’tuar.

Dhe pse miqt’ të tradhtojn’ Ty,

Ndiejn’ shoq’rim t’dashuris’;

Vet’ armiqt’ që t’vrasin Ty,

Hirin Tënd mund t’marrin.

3. Flijimi Yt kaloi

Kërkesën e ligjit;

M’shira Jote i jepet

Çdo kohe dhe vendi.

Satani më s’na dëmton,

Betej’ e gjat’ mund t’jet’,

Frik’ e vdekjes s’na shqet’son;

Jetojm’, Zot, prej Teje.

4. Ç’lavd’rime mund të t’japim Ty,

Zot, për fal’nderim?

Për ne vërtet Ti vuajte;

Për ne vërtet vdiqe,

Në plan qiellor caktuar

T’na shpëtosh, Mbreti Yn’.

Jezus, i vajosuri,

Ty t’sjellim dashurin’!

Teksti: Karen Lynn Davidson, 1943–2019. © 1985 IRI

Muzika: Hans Leo Hassler, 1564–1612; përshtatur nga J. S. Bach, 1685–1750

2 Nefi 2:6–9

Mateu 27:26–31, 34–35