Muzika
Shkoni me Besim
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

169

Shkoni me Besim

Me energji

1. Shkoni me besim për Zotin,

Jezusin, t’u thoni.

Dëshmoni për të Per’ndis’ Bir;

Fjalën e Tij shpallni.

Shkoni me besim dhe guxim

Fjalën ta shpërndani

Se njer’zit e gjith’ kombeve

Jan’ f’mij’ të Perëndis’.

2. Shkoni me dëshir’ t’u thoni

T’familjeve gëzim –

Se bashk’ të gjith’ do të jetojm’

Përher’ në përjet’si.

Shkoni siç duhet t’shërbeni

Pa pritur një shpërblim;

Përmes shërbimit ndaj Zotit

Njihni pa fund gëzim.

3. Shkoni me fuqi t’u thoni

U rivendos ungjill’,

Jet’ të përjetshme mund t’kemi

Veç nga Krishti, Zoti.

Shkoni t’vërtetat t’u thoni

Për paqen, dashurin’,

Të gjith’ që fjal’n e Tij dëgjojn’

Të lavdërojn’ Zotin.

Teksti: Ruth M. Gardner, 1927–1999. © 1985 IRI

Muzika: Lyall J. Gardner, 1926–2012. © 1985 IRI

Doktrina e Besëlidhje 42:6

Mateu 24:14