Muzika
Çdo Jet’ që Prek Tonën për Mir’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

189

Çdo Jet’ që Prek Tonën për Mir’

Plot mendim

1. Çdo jet’ që prek tonën për mir’,

Tregon, Zot, të madhen mëshir’;

Nga lart na dërgon bekime

Prej fjal’ve, veprave t’njer’zve.

2. Ç’dhurat’ më të madhe jep Ti,

Ç’mir’si më të madhe njohim

Se miq si Krisht’ që plot but’si,

Ditët na shtojn’, forcojn’ besim’n.

3. I till’ mik kur na largohet,

N’zemrat tona gjithmon’ mbetet

Një kujtim i ëmbël, i shenjt’,

Që më pran’ Teje, Zot, na sjellt’.

4. Për miq të denj’ që na shpallin

Ndaj Shpëtimtarit përkushtim,

Bekojn’ me paqe, dashuri,

Lavd’rojm’, o, Zot, Tënden mir’si.

Teksti: Karen Lynn Davidson, 1943–2019. © 1985 IRI

Muzika: A. Laurence Lyon, 1934–2006. © 1985 IRI

Fjalët e Urta 17:17

Fjalët e Urta 4:18

Doktrina e Besëlidhje 42:45–46