Muzika
O At’ në Qiell, Ne e Besojm’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

102

O At’ në Qiell, Ne e Besojm’

Me bindje

1. O At’ në Qiell, ne e besojm’

Premtimin që ke bër’;

Fjalën me përul’si pranojm’,

Siç kan’ thën’ shenjtorët.

2. Për gjith’ m’katet pendohemi,

Me zemër t’thyer vijm’,

N’bes’lidhjen Tënde mblidhemi,

Pjesën më t’mir’ zgjedhim.

3. Zot, na prano kur lutemi

Dhe na fal gjith’ m’katet;

Jet’ të re na jep këtë dit’,

Bëj m’katarët t’ken’ jet’.

4. N’emër t’Jezusit n’përulje

Marrim sakramentin;

Le t’marrim përmes bes’lidhjes

Flak’n qiellore t’Shpirtit.

5. Ne do varrosemi n’rrëke

Në emër t’Jezusit,

Kur t’ngrihemi, drit’ do na hedh

Flak’ qiellor’ e Shpirtit.

6. Me Frym’n e Shenjt’ na pag’zo ne,

Si të Tut’ na vulos,

T’u shtohemi t’shpëtuarve,

T’jemi një me shenjtor’t.

Për sakrament, këndoni strofat 1–4. Për shërbime pagëzimi, lini pa kënduar strofën 4.

Teksti: Parley P. Pratt, 1807–1857, ndrysh.

Muzika: Jane Romney Crawford, 1883–1956

3 Nefi 12:19

3 Nefi 18:7, 11