Muzika
Zot Profetin Beko
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

14

Zot Profetin Beko

Plot lutje

1. Zot profetin beko;

Past’ shëndet dhe qet’si

Zemra e tij.

Te shpirtrat që bekon,

Lënshin mbres’ fjal’t e tij

Që t’zgjedhin më t’mirën

Me drejtësi.

2. Mbret’ria u përhapt’,

Siç kan’ thën’ profetët,

Në botën mbar’.

Ne t’vërtetën t’besojm’;

Të gjith’ t’bashkohemi,

Qëllimin që dësh’rojm’,

Shpejt të arrijm’.

3. Një t’jen’ shenjtor’t e Tu,

Si Ati dhe Biri,

T’mos ket’ mëri.

Gjithmon’ kështu t’jemi,

Zemra t’bashkuara,

Një grup për t’lavd’ruar

Në përjet’si.

Teksti: Bernard Snow, 1822–1894, ndrysh.

Muzika: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1985 IRI

Doktrina e Besëlidhje 107:22

3 Nefi 19:23