Muzika
Priftëria e Zotit Tonë (Burrat)
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

206

Priftëria e Zotit Tonë

Burrat

Me guxim

1. Prej rangut, shpatës, pasuris’,

V’llezër vjen fuqia n’tok’,

Por mbi gjith’ fuqit’ e tjera

Ësht’ prift’ri’ e Zotit ton’.

2. Ësht’ jona gjith’ armatura –

Prift’ria që mban Krishti –

N’se, të denj’ si v’llezër, jemi

Për pëshpërim’n e Shpirtit.

3. Me prift’rin’ si udh’rrëfyes,

Para t’ecim në liri – Dhjak’,

mësues, prift’rinj dhe pleq,

S’bashku t’kërkojm’ virtytin.

Mund të këndohet pa shoqërim instrumental si një këngë me një zë me grupe që këndojnë me nga dy masa vonesë.

Teksti dhe muzika: John Craven, 1929–1993. © 1985 IRI.

Doktrina e Besëlidhje 121:34–46

Doktrina e Besëlidhje 107:1–4