Muzika
Mëngjesi Nis
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

1

Mëngjesi Nis

Me triumf

1. Mëngjesi nis, ikin hijet;

Flamur’ i Sionit shpa loset!

Lindja e një dite më t’mir’,

Lindja e një dite më t’mir’

Plot madh’shti botës i ngrihet.

2. Ret’ e gabimit po zhduken

Para t’vërtetës hyjnore;

Lavdia nga larg po shpër then,

Lavdi a nga larg po shpër then

Gjer’sisht do t’shkëlqej’ mbi kombe.

3. Johebrenjt’ në plot’si po vijn’,

T’Izraelit bekime jan’ pran’.

Mbetja e Judës pamëkat,

Mbetja e Judës pamëkat,

Do rrij’ në t’premtuarin Kanaan.

4. Jehova flet! T’dëgjoj’ toka,

Johebrenjt’ kthehen dhe jet’ kan’.

Krahun e Tij të fort’ shpalos,

Krahun e Tij të fort’ shpalos

Popullin e bes’lidhjes t’marr’.

5. Engjëjt nga lart në tok’ takojn’

T’vërtetën, s’bashku dëshmuan;

Drita e Sionit shkëlqen,

Drita e Sionit shkëlqen

N’sh’pi të sjell’, f’mijë t’shpëtuar.

Teksti: Parley P. Pratt, 1807–1857

Muzika: George Careless, 1839–1932

Isaia 60:1–3

3 Nefi 16:7–20