Muzika
O sa Urti dhe Dashuri
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

110

O sa Urti dhe Dashuri

Me qetësi

1. O sa urti dhe dashuri

Q’oborret n’qiell mbushte,

Nga lart dërgoi Shpëtimtarin,

T’gjakosej dhe t’vdiste!

2. Të shtrenjtin gjak lirisht derdhi;

Jetën e dha për ne,

Për m’katin i pafajshëm fli,

Botën të shpëtonte.

3. Prej bindjes Jezusi fitoi

Çmimin me plot lavdi:

“Vullneti Yt u bëft’ Per’ndi”,

Fjal’ stoli t’jetës s’Tij.

4. Shtegun shënoi, udhën tregoi,

Në çdo drejtim na prin

Në drit’ dhe jet’, dit’ pa mbarim,

Ku diell’ i Per’ndis’ ndrin.

5. N’kujtim të trupit të thyer,

Bukën e ndar’ marrim

Dhe me kupën dëshmojm’ çdo her’

Besim n’Krishtin, Prij’sin.

6. Sa i madh, i lavdishëm, i mir’

Ësht’ plan’ i shëlbimit,

Ku drejt’si, dashuri, mëshir’

Takohen n’harmoni!

Strofat 1, 2, 5 dhe 6 janë veçanërisht të përshtatshme për sakramentin.

Teksti: Eliza R. Snow, 1804–1887

Muzika: Thomas McIntyre, 1833–1914

Moisiu 4:1–2

Alma 42:14–15