Muzika
Eja, Zën’ e Profetit D’gjo
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

15

Eja, Zën’ e Profetit D’gjo

Plot gëzim

1. Eja, zën’ e profetit d’gjo,

Fjalën e Perëndis’,

N’udhën e së vërtetës g’zo,

Këndo mes lumturis’.

Rrugën e profet’ve gjetëm,

Që dikur jetonin.

Tani vjen një profet tjetër

T’rivendos’ diturin’.

2. Terri i së zymtës err’sir’

Përmes tok’s i shpërndar’,

Nga Kreu yn’ i gjall’ u prish,

U shfaq vet’ Per’ndia.

Përmes gabimesh prej shum’ vjet

U end kjo bot’ e shkret’;

Por shenjtorët e Per’ndis’ gjejn’

Rrugën e ngusht’, të drejt’.

3. Jo te njeriu nuk vën’ besim,

As shpresën tek ai.

Kush do mohoj’ Jezu Krishtin,

Do t’gjej’ vërtet mallkim.

Njer’zve u thot’ Shpëtimtari:

“Fjalët e mia mbani,

Se shenjat vijn’ pas besimit,

Gjer në të fundit dit’”.

4. Fjalën e t’vërtetës dëgjo,

Që rrjedh nga burimi.

Gjith’ forc’ ligjin e Tij zbato,

Gjersa t’vij’ shpëtimi,

Gjersa t’dëgjosh zërin e shenjt’

Përjet’si t’siguroj’,

Kur lumturi dhe g’zim ti zgjedh,

Si ai që do fitoj’.

Teksti: Joseph S. Murdock, 1822–1899. Strofa e katërt, Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1985 IRI

Muzika: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Joseph Smith—Historia 1:14–17

Doktrina e Besëlidhje 21:4–7