Písma
Náuka a zmluvy 76


Oddiel 76

Videnie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hirame v štáte Ohio 16. februára 1832. Životopis Josepha Smitha v úvode záznamu tohto videnia uvádza: „Po návrate z konferencie v Amherste som pokračoval v prekladaní písiem. Z rôznych zjavení, ktoré boli prijaté, bolo zrejmé, že veľa dôležitých bodov týkajúcich sa spásy človeka bolo z Biblie vyňatých alebo stratených skôr, ako bola zostavená. Javilo sa samozrejmým z právd, ktoré zostali, že ak odmeňuje Boh každého podľa skutkov učinených v tele, pojem ‚Nebo‘, ako odkaz na večný domov Svätých, musí zahŕňať viac kráľovstiev než jedno. V súlade s tým, … zatiaľ čo sme prekladali evanjelium sv. Jána, ja a starší Rigdon sme videli toto videnie.“ V období, kedy bolo dané toto videnie, Prorok prekladal Jána 5:29.

1–4, Pán je Boh; 5–10, Tajomstvá kráľovstva budú zjavené všetkým verným; 11–17, Všetci vyjdú pri vzkriesení spravodlivých, alebo nespravodlivých; 18–24, Obyvatelia mnohých svetov sú synmi a dcérami Bohu splodenými skrze uzmierenie Ježiša Krista; 25–29, Anjel Boží padol a stal sa diablom; 30–49, Synovia zatratenia budú trpieť večným zatratením; všetci ostatní získavajú určitý stupeň spásy; 50–70, Je opísaná sláva a odmena povýšených bytostí v celestiálnom kráľovstve; 71–80, Sú opísaní tí, ktorí zdedia terestriálne kráľovstvo; 81–113, Je vysvetlený stav ľudí v telestiálnej, terestriálnej a celestiálnej sláve; 114–119, Verní môžu vidieť tajomstvá Božieho kráľovstva a porozumieť im mocou Ducha Svätého.

1 aPočujte, ó vy nebesia, a nakloň ucho, ó zem, a radujte sa ich obyvatelia, lebo Pán je bBoh a okrem neho niet cžiadneho dSpasiteľa.

2 aVeľká je múdrosť jeho, bpodivuhodné sú cesty jeho a rozsah činov jeho nemôže nikto odhaliť.

3 aZámery jeho nezlyhávajú, ani niet nikoho, kto môže zadržať ruku jeho.

4 Od večnosti do večnosti je aten istý a roky jeho sa nikdy bnepominú.

5 Lebo tak hovorí Pán – ja, Pán, som amilosrdný a milostivý k tým, ktorí sa ma bboja, a teší ma poctiť tých, ktorí mi cslúžia v spravodlivosti a v pravde do konca.

6 Veľká bude ich odmena a večná bude ich asláva.

7 A im azjavím všetky btajomstvá, áno, všetky skryté tajomstvá kráľovstva svojho od dávnych dní, a po veky, ktoré prídu, im budem oznamovať dobré potešenie vôle svojej ohľadom všetkých vecí týkajúcich sa kráľovstva môjho.

8 Áno, dokonca divy večnosti budú poznať, a veci, ktoré prídu, im ukážem, dokonca veci mnohých pokolení.

9 A ich amúdrosť bude veľká a ich bporozumenie bude siahať k nebu; a pred nimi múdrosť múdrych czahynie a porozumenie rozvážnych príde navnivoč.

10 Lebo aDuchom svojím ich bosvietimcmocou svojou im oznámim tajomstvá vôle svojej – áno, dokonca tie veci, ktoré doko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani ešte nevstúpili do srdca človeka.

11 My, Joseph Smith ml. a Sidney Rigdon, súc av Duchu šestnásteho dňa februára v roku nášho Pána jeden tisíc osemsto tridsať dva –

12 Mocou aDucha boli boči naše otvorené a porozumenie naše bolo osvietené, aby sme videli veci Božie a porozumeli im –

13 Dokonca tie veci, ktoré boli od počiatku, skôr ako bol svet, ktoré boli ustanovené Otcom skrze jeho Jednorodeného Syna, ktorý bol v lone Otca, dokonca od apočiatku;

14 O ktorom vydávame svedectvo; a svedectvo, ktoré vydávame, je plnosť evanjelia Ježiša Krista, ktorý je Syn, ktorého sme videli a s ktorým sme ahovorili v nebeskom bvidení.

15 Lebo zatiaľ čo sme konali prácu aprekladania, ktorú nám Pán určil, prišli sme k dvadsiatemu deviatemu veršu piatej kapitoly Jána, ktorý nám bol daný takto –

16 Hovorí o vzkriesení mŕtvych, ohľadom tých, ktorí budú apočuť hlas bSyna Muža:

17 A vyjdú; tí, ktorí činili adobro, vo bvzkriesení cspravodlivých; a tí, ktorí činili zlo, vo vzkriesení nespravodlivých.

18 Teraz, toto spôsobilo, že sme sa divili, lebo nám to bolo dané Duchom.

19 A zatiaľ čo sme apremýšľali o týchto veciach, Pán sa dotkol očí nášho porozumenia a ony boli otvorené a sláva Pána žiarila všade naokolo.

20 A my sme uzreli aslávu Syna na bpravici cOtca a prijali sme z jeho plnosti;

21 A pred jeho trónom sme videli svätých aanjelov a tých, ktorí sú bposvätení, uctievajúcich Boha a Baránka, ktorí ho cuctievajú na veky vekov.

22 A teraz, po mnohých svedectvách, ktoré o ňom boli vydané, toto je asvedectvo posledné zo všetkých, ktoré o ňom vydávame: Že on bžije!

23 Lebo sme ho avideli, dokonca na pravici bBožej; a počuli sme hlas vydávajúci svedectvo, že je cJednorodený Otcov –

24 Že aním a skrze neho, a od neho bsvety sú a boli stvorené a ich obyvatelia sú csynmi a dcérami Bohu splodenými.

25 A toto sme videli tiež, a vydávame svedectvo, že aanjel Boží, ktorý mal právomoc v prítomnosti Božej, ktorý sa vzbúril proti Jednorodenému Synovi, ktorého Otec miloval a ktorý bol v lone Otcovom, bol zvrhnutý dole z prítomnosti Boha a Syna,

26 A bol nazvaný Zatratenie, lebo nebesia nad ním plakali – bol to aLucifer, syn rána.

27 A pozerali sme, a hľa, on apadol! Padol, dokonca syn rána!

28 A zatiaľ čo sme boli ešte v Duchu, Pán nám prikázal, aby sme to videnie zapísali; lebo sme uzreli Satana, oného starého ahada, dokonca bdiabla, ktorý sa cvzbúril proti Bohu a snažil sa zmocniť kráľovstva nášho Boha a jeho Krista –

29 A preto, vedie avojnu so svätými Božími a obkľučuje ich dookola.

30 A videli sme videnie ohľadom utrpenia tých, s ktorými viedol vojnu a ktorých premohol, lebo takto k nám prišiel hlas Pána:

31 Tak hovorí Pán ohľadom všetkých tých, ktorí poznajú moju moc a boli učinení jej podielnikmi, a strpeli skrze moc diablovu, aby boli aporazení a aby popreli pravdu, a aby sa vzopreli mojej moci –

32 To sú tí, ktorí sú asynmi bzatratenia, o ktorých hovorím, že by pre nich bolo lepšie, keby sa nikdy neboli narodili;

33 Lebo sú nádobami hnevu, odsúdení, aby trpeli hnevom Božím s diablom a s anjelmi jeho vo večnosti;

34 O ktorých som hovoril, že niet žiadneho aodpustenia v tomto svete, ani vo svete, ktorý príde –

35 Pretože azapreli Ducha Svätého potom čo ho prijali a pretože zapreli Jednorodeného Syna Otcovho, pretože ho v sebe bukrižovali a verejne ho potupili.

36 To sú tí, ktorí odídu do ajazera ohňa a síry s diablom a s anjelmi jeho –

37 A jediní, nad ktorými bude mať druhá asmrť akúkoľvek moc;

38 Áno, veru, ajediní, ktorí nebudú vykúpení v Pánovom príhodnom čase po vytrpení hnevu jeho.

39 Lebo všetci ostatní budú avyvedení bvzkriesením mŕtvych skrze víťazstvo a slávu cBaránka, ktorý bol zabitý, ktorý bol v lone Otcovom predtým ako boli svety učinené.

40 A toto je aevanjelium, radostné zvesti, o ktorých nám hlas z neba vydal svedectvo –

41 Že prišiel na svet, dokonca Ježiš, aby bol aukrižovaný pre svet a aby bniesol hriechy csveta, a aby dposvätil svet, a aby ho eočistil od všetkej nespravodlivosti;

42 Že skrze neho môžu byť aspasení všetci, ktorých Otec dal do moci jeho a učinil skrze neho;

43 Ktorý oslavuje Otca a poskytuje spásu všetkým dielam rúk svojich, okrem tých synov zatratenia, ktorí popierajú Syna potom, čo ho Otec zjavil.

44 A preto, poskytuje spásu všetkým okrem nich – oni odídu do anekončiaceho btrestu, čo je nekonečný trest, čo je večný trest, aby vládli s cdiablom a anjelmi jeho vo večnosti, kde ich dčerv neumiera a oheň nevyhasína, čo sú ich muky –

45 akoniec toho, ani miesto toho, ani ich muky žiaden človek nepozná;

46 Ani to nebolo zjavené, ani nie je, ani nebude zjavené človeku, okrem tých, ktorí sú učinení podielnikmi toho;

47 A predsa, ja, Pán, to ukazujem vo videní mnohým, ale okamžite ho znova uzavieram;

48 A preto, koncu, šírke, výške, ahĺbke a biede toho oni nerozumejú, ani žiaden človek, okrem tých, ktorí sú bustanovení k tomuto codsúdeniu.

49 A my sme počuli hlas, hovoriaci: Zapíšte toto videnie, lebo hľa, toto je koniec videnia o utrpení bezbožných.

50 A znova, my vydávame svedectvo – lebo sme videli a počuli, a toto je asvedectvo o evanjeliu Kristovom ohľadom tých, ktorí vyjdú pri bvzkriesení spravodlivých –

51 To sú tí, ktorí prijali svedectvo o Ježišovi a auverili v meno jeho a boli bpokrstení podľa cspôsobu jeho pochovania, súc dpochovaní do vody v mene jeho, a to podľa prikázania, ktoré on dal –

52 Aby zachovávaním prikázaní mohli byť aomytíbočistení od všetkých hriechov svojich a mohli obdržať Ducha Svätého kladením crúk toho, kto je dvysvätený a spečatený k tejto emoci;

53 A ktorí premáhajú vierou a sú aspečatení bSvätým Duchom zasľúbenia, ktorého Otec vylieva na všetkých tých, ktorí sú spravodliví a pravdiví.

54 To sú tí, ktorí sú cirkvou aPrvorodeného.

55 To sú tí, do ktorých rúk dal Otec avšetky veci –

56 To sú tí, ktorí sú akňazi a králi, ktorí prijali z plnosti jeho a zo slávy jeho;

57 A sú akňazmi Najvyššieho podľa rádu Melchisedekovho, ktorý bol podľa rádu bEnochovho, ktorý bol podľa crádu Jednorodeného Syna.

58 A preto, ako je napísané, oni sú abohovia, dokonca bsynovia cBoží –

59 A preto, avšetky veci sú ich, či už život, alebo smrť, alebo veci prítomné, alebo veci, ktoré prídu, všetky sú ich a oni sú Kristovi, a Kristus je Boží.

60 A oni apremôžu všetky veci.

61 A preto, nech žiadny človek aneoslavuje človeka, ale namiesto toho nech boslavuje Boha, ktorý cpodrobí všetkých nepriateľov pod nohy svoje.

62 Títo budú aprebývaťbprítomnosti Boha a jeho Krista na veky vekov.

63 Toto sú a, ktorých privedie so sebou, keď bude bprichádzať v oblakoch nebies, aby cvládol na zemi nad ľudom svojím.

64 Toto sú tí, ktorí budú mať podiel na prvom avzkriesení.

65 Toto sú tí, ktorí vyjdú vo avzkriesení spravodlivých.

66 Toto sú tí, ktorí prichádzajú na ahoru bSion a do mesta živého Boha, nebeského miesta, najsvätejšieho zo všetkých.

67 Toto sú tí, ktorí prichádzajú k nespočetnému zástupu anjelov, k všeobecnému zhromaždeniu a cirkvi aEnochabPrvorodeného.

68 Toto sú tí, ktorých mená sú azapísané v nebesiach, kde Boh a Kristus sú bsudcom všetkých.

69 Toto sú tí, ktorí sú aspravodliví ľudia, učinení bdokonalými skrze Ježiša, prostredníka cnovej zmluvy, ktorý vykonal toto dokonalé duzmierenie skrze preliatie svojej vlastnej ekrvi.

70 Toto sú tí, ktorých telá sú acelestiálne, ktorých bsláva je slávou cslnka, dokonca slávou Boha, najvyššieho zo všetkých, o ktorého sláve je písané, že je pre ňu príznačná sláva slnka na oblohe.

71 A znova, videli sme aterestriálny svet, a pozrite a uzrite, toto sú tí, ktorí sú z terestriálnych, ktorých sláva sa líši od slávy cirkvi Prvorodeného, ktorá obdržala plnosť Otcovu, dokonca ako sa bmesiac líši od slnka na oblohe.

72 Hľa, toto sú tí, ktorí zomreli abez bzákona;

73 A tiež tí, ktorí sú aduchovia ľudí držaných vo bväzení, ktorých Syn navštívil a ktorým ckázal devanjelium, aby mohli byť súdení podľa ľudí v tele;

74 Ktorí neprijali asvedectvo o Ježišovi v tele, ale potom ho prijali.

75 Toto sú tí, ktorí sú úctyhodní ľudia zeme, ktorí boli zaslepení úlisnosťou ľudí.

76 Toto sú tí, ktorí prijímajú zo slávy jeho, ale nie z plnosti jeho.

77 Toto sú tí, ktorí prijímajú z prítomnosti Synovej, ale nie z plnosti Otcovej.

78 A preto, sú atelom terestriálnym, a nie telom celestiálnym, a líšia sa v sláve ako sa mesiac líši od slnka.

79 Toto sú tí, ktorí nie sú audatní v svedectve o Ježišovi; a preto, nezískajú korunu nad kráľovstvom nášho Boha.

80 A teraz, toto je koniec videnia, ktoré sme videli o terestriálnych, ktoré nám Pán prikázal napísať, zatiaľ čo sme ešte boli v Duchu.

81 A znova, videli sme slávu atelestiálnych, ktorá to sláva je slávou menšou, dokonca ako sa sláva hviezd líši od slávy mesiaca na oblohe.

82 Toto sú tí, ktorí neprijali evanjelium Kristovo, ani asvedectvo o Ježišovi.

83 Toto sú tí, ktorí nepopierajú Ducha Svätého.

84 Toto sú tí, ktorí sú zvrhnutí dole do apekla.

85 Toto sú tí, ktorí nebudú vykúpení od adiabla pred bposledným vzkriesením, pokiaľ Pán, dokonca Kristus cBaránok, nedokončí dielo svoje.

86 Toto sú tí, ktorí neprijímajú z plnosti jeho vo večnom svete, ale z Ducha Svätého skrze službu terestriálnych;

87 A terestriálni skrze aslužbu celestiálnych.

88 A tiež telestiálni to prijímajú zo služby anjelov, ktorí sú určení, aby im slúžili, alebo ktorí sú určení, aby pre nich boli slúžiacimi duchmi; lebo oni budú dedičmi spásy.

89 A tak sme videli v nebeskom videní slávu telestiálnych, ktorá prevyšuje všetko chápanie;

90 A žiadny človek to nepozná okrem toho, ktorému to Boh zjavil.

91 A tak sme videli slávu terestriálnych, ktorá vyniká vo všetkých veciach nad slávou telestiálnych, dokonca v sláve a v moci, a v sile, a v panstve.

92 A tak sme videli slávu celestiálnych, ktorá vyniká vo všetkých veciach – kde Boh, dokonca Otec, vládne na tróne svojom na veky vekov;

93 Pred ktorého trónom sa všetko skláňa v pokornej aúcte a vzdáva mu slávu na veky vekov.

94 Tí, ktorí prebývajú v aprítomnosti jeho, sú cirkvou bPrvorodeného; a oni vidia, ako sú videní, a cpoznávajú, ako sú poznávaní, prijmúc z plnosti jeho a z dmilosti jeho;

95 A on ich činí arovnými v moci a v sile, a v panstve.

96 A sláva celestiálnych je jedna, dokonca ako sláva aslnka je jedna.

97 A sláva terestriálnych je jedna, dokonca ako sláva mesiaca je jedna.

98 A sláva telestiálnych je jedna, dokonca ako sláva hviezd je jedna; lebo ako sa jedna hviezda líši od druhej hviezdy v sláve, dokonca tak sa líši jeden od druhého v sláve v telestiálnom svete;

99 Lebo toto sú tí, ktorí sú aPavlovi a Apollovi, a Kéfasovi.

100 Toto sú tí, ktorí hovoria, že niektorí sú jedného a niektorí druhého – niektorí Kristovi a niektorí Jánovi, a niektorí Mojžišovi, a niektorí Eliasovi, a niektorí Ezaiášovi, a niektorí Izaiášovi, a niektorí Enochovi;

101 Ale neprijali evanjelium, ani svedectvo o Ježišovi, ani prorokov, ani avečnú zmluvu.

102 A nakoniec, títo všetci sú tí, ktorí nebudú zhromaždení so svätými, aby boli auchopení a vyzdvihnutíbcirkvi Prvorodeného a uchvátení v oblaku.

103 Toto sú a, ktorí sú bklamári a kúzelníci, a ccudzoložníci, a smilníci, a ktokoľvek, kto miluje a činí lož.

104 Toto sú tí, ktorí trpia ahnevom Božím na zemi.

105 Toto sú tí, ktorí trpia aodplatou večného ohňa.

106 Toto sú tí, ktorí sú zvrhnutí dole do apeklabtrpia hnevom cVšemohúceho Boha až do dplnosti časov, kedy Kristus epodrobí všetkých nepriateľov pod nohy svoje a uvedie do fdokonalosti dielo svoje;

107 Kedy odovzdá kráľovstvo a predloží ho Otcovi, bez poškvrny, hovoriac: Ja som premohol a ašliapal som bvínny lis sám, dokonca vínny lis prudkosti hnevu Všemohúceho Boha.

108 Potom bude korunovaný korunou slávy svojej, aby sedel na atróne moci svojej a vládol na veky vekov.

109 Ale pozrite a uzrite, videli sme slávu a obyvateľov telestiálneho sveta, že boli takí nespočetní, ako hviezdy na oblohe nebeskej alebo ako piesok na brehu morskom;

110 A počuli sme hlas Pána, hovoriaci: Títo všetci sklonia koleno a každý jazyk avyzná toho, ktorý sedí na tróne na veky vekov;

111 Lebo budú súdení podľa skutkov svojich, a každý človek obdrží podľa svojich vlastných askutkov, svoje vlastné panstvo, v bpríbytkoch, ktoré sú pripravené;

112 A budú služobníkmi Najvyššieho; ale tam, akde bprebýva Boh a Kristus, nemôžu prísť, svety bez konca.

113 Toto je koniec videnia, ktoré sme videli, ktoré nám bolo prikázané napísať, zatiaľ čo sme boli ešte v Duchu.

114 Ale aveľké a podivuhodné sú diela Pána a btajomstvá kráľovstva jeho, ktoré nám ukázal, ktoré prevyšujú všetko chápanie v sláve a v sile, a v panstve;

115 Ktoré nám prikázal, že nemáme písať, zatiaľ čo sme ešte boli v Duchu, a človeku nie je adovolené ich vysloviť;

116 Ani človek nie je aschopný ich oznámiť, lebo oni môžu byť videné a bpochopené iba mocou Ducha Svätého, ktorého Boh udeľuje tým, ktorí ho milujú a očisťujú sa pred ním;

117 Ktorým udeľuje túto výsadu, aby uvideli a poznali sami;

118 Aby skrze moc a prejav Ducha, zatiaľ čo sú v tele, mohli byť schopní zniesť prítomnosť jeho vo svete slávy.

119 A Bohu a Baránkovi buď sláva a česť, a panstvo na veky vekov. Amen.