Písma
Náuka a zmluvy 56
predchádzajúce ďalej

Oddiel 56

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 15. júna 1831. Toto zjavenie karhá Ezru Thayrea za neuposlúchnutie predchádzajúceho zjavenia („prikázanie“ odkazuje na verš 8), ktoré Joseph Smith obdržal pre neho, poučujúc Thayrea ohľadom jeho povinností voči farme Fredericka G. Williamsa, na ktorej žil. Nasledovné zjavenie tiež odvoláva Thayreovo povolanie odísť do Missouri s Thomasom B. Marshom (pozri oddiel 52:22).

1–2, Aby Svätí získali spásu, musia vziať svoj kríž a nasledovať Pána; 3–13, Pán prikazuje a odvoláva, a neposlušní sú zavrhnutí; 14–17, Beda bohatým, ktorí nechcú pomáhať chudobným, a beda chudobným, ktorých srdce nie je zlomené; 18–20, Požehnaní sú chudobní, ktorí sú čistí v srdci, lebo oni zdedia zem.

1 Počúvajte, ó vy ľudia, ktorí avyznávate meno moje, hovorí Pán, váš Boh; lebo hľa, hnev môj vzplanul proti vzdorovitým a oni poznajú rameno moje a rozhorčenie moje v deň bnavštívenia a hnevu nad národmi.

2 A ten, kto nechce vziať akríž svoj a bnasledovať ma, a zachovávať prikázania moje, ten nebude spasený.

3 Hľa, ja, Pán, prikazujem; a ten, kto nechce aposlúchať, bude bodrezaný v mojom vlastnom príhodnom čase, potom, čo som ja prikázal a prikázanie je porušené.

4 A preto ja, Pán, prikazujem a aodvolávam, ako sa mi zdá za dobré; a to všetko má padnúť na hlavu bvzdorovitých, hovorí Pán.

5 A preto, ja odvolávam prikázanie, ktoré bolo dané služobníkom mojim aThomasovi B. Marshovi a Ezrovi Thayremu, a dávam nové prikázanie služobníkovi svojmu Thomasovi, aby sa vydal na rýchlu cestu do krajiny Missouri, a služobník môj Selah J. Griffin pôjde s ním tiež.

6 Lebo hľa, odvolávam prikázanie, ktoré bolo dané služobníkom mojim Selahovi J. Griffinovi a Newelovi Knightovi, v dôsledku tvrdošijnosti ľudu môjho, ktorý je v Thompsone, a ich vzbúr.

7 A preto, nech služobník môj Newel Knight zostáva s nimi; a toľko, koľko ich chce ísť, môže ísť, ktorí sú skrúšení predo mnou, a budú ním vedení do krajiny, ktorú som určil.

8 A znova, veru hovorím vám, že služobník môj Ezra Thayre musí činiť pokánie z apýchy svojej a zo sebectva svojho, a uposlúchnuť predchádzajúce prikázanie, ktoré som mu dal ohľadom miesta, na ktorom žije.

9 A ak to učiní, keďže táto krajina nebude rozdelená, bude stále ešte určený, aby išiel do krajiny Missouri;

10 Inak obdrží peniaze, ktoré zaplatil, a opustí toto miesto a bude aodrezaný z cirkvi mojej, hovorí Pán Boh mocností;

11 A aj keď nebo a zem pominú, tieto slová anepominú, ale budú splnené.

12 A ak služobník môj Joseph Smith ml. musí nevyhnutne zaplatiť peniaze, hľa, ja, Pán, mu zaplatím späť v krajine Missouri, aby tí, od ktorých obdrží, mohli byť odmenení späť podľa toho, čo konajú;

13 Lebo podľa toho, čo konajú, obdržia, dokonca v pozemkoch pre dedičstvo svoje.

14 Hľa, tak hovorí Pán k ľudu svojmu – máte veľa vecí činiť a z mnohých činiť pokánie; lebo hľa, hriechy vaše vystúpili ku mne a nie sú prepáčené, pretože sa snažíte aradiť sa podľa svojich vlastných ciest.

15 A srdce vaše nie je uspokojené. A neposlúchate pravdu, ale máte apotešenie v nespravodlivosti.

16 Beda vám, abohatí ľudia, ktorí nechcete bdávať majetok svoj cchudobným, lebo dbohatstvo vaše rozožerie dušu vašu; a toto bude bedákanie vaše v deň navštívenia a súdu, a rozhorčenia: eŽatva pominula, leto je skončené a duša moja nie je spasená!

17 Beda vám, achudobní ľudia, ktorých srdce nie je zlomené, ktorých duch nie je skrúšený a ktorých brucho nie je uspokojené, a ktorých ruky sa nezadržia pred uchopením tovaru iných ľudí, ktorých oči sú plné bchamtivosti, a ktorí nechcete pracovať svojimi vlastnými rukami!

18 Ale požehnaní sú achudobní, ktorí sú čistí v srdci, ktorých srdce je bzlomené a ktorých duch je skrúšený, lebo oni uvidia ckráľovstvo Božie prichádzajúce s mocou a veľkou slávou k oslobodeniu svojmu; lebo tučnosť dzeme bude ich.

19 Lebo hľa, Pán príde a aodplata jeho bude s ním, a on odmení každého človeka, a chudobní sa budú radovať;

20 A ich pokolenia azdedia zem z pokolenia na pokolenie, na veky vekov. A teraz ustávam hovoriť k vám. Tak je. Amen.