2. Nefi 28
predchádzajúce ďalej

Kapitola 28

V posledných dňoch budú vybudované mnohé falošné cirkvi – Budú učiť falošné, márne a pochabé náuky – Odpadlíctvo sa rozšíri kvôli falošným učiteľom – Diabol bude besnieť v srdciach ľudí – Bude učiť všelijaké falošné náuky. Okolo roku 559–545 pred Kr.

1 A teraz hľa, bratia moji, hovoril som k vám podľa toho, ako ma Duch nabádal; a preto, ja viem, že sa musia skutočne stať.

2 A veci, ktoré budú vypísané z aknihy budú veľmi bcenné pre deti ľudské a hlavne pre semeno naše, ktoré je zvyškom domu Izraela.

3 Lebo stane sa oného dňa, že acirkvi, ktoré sú vybudované, a nie pre Pána, že jedna povie druhej: Hľa, ja, ja som Pánova; a ostatné povedia: Ja, ja som Pánova; a tak povie každý, kto buduje cirkvi, a nie pre Pána –

4 A ony budú medzi sebou zápasiť; a ich kňazi budú medzi sebou zápasiť a budú vyučovať aučenie svoje a zaprú Ducha Svätého, ktorý dáva hovoriť.

5 azaprú bmoc Božiu, Svätého Izraelského; a povedia ľuďom: Počúvajte nás a čujte predpis náš; lebo hľa, dnes niet cžiadneho Boha, lebo Pán a Vykupiteľ vykonal dielo svoje a dal ľuďom moc svoju;

6 Hľa, počúvajte predpis môj; ak oni povedia, že je nejaký zázrak, ktorý bol spôsobený rukou Pánovou, neverte tomu; lebo on dnes nie je Bohom azázrakov; on už vykonal dielo svoje.

7 Áno, a budú mnohí, ktorí povedia: aJedzte, pite a veseľte sa, lebo zajtra zomrieme; a bude nám dobre.

8 A budú tiež mnohí, ktorí povedia: Jedzte, pite a veseľte sa; a predsa sa bojte Boha – spáchanie niekoľkých hriechov on aospravedlní; áno, bklamte trochu, chytajte človeka za slovo, vykopte cjamu blížnemu svojmu; na tom nie je nič zlé; a robte všetky veci tieto, lebo zajtra zomrieme; a ak je tomu tak, že sme vinní, Boh nás bude biť niekoľkými ranami a nakoniec budeme spasení v kráľovstve Božom.

9 Áno, a budú mnohí, ktorí budú týmto spôsobom vyučovať falošné, márne a apochabé bnáuky a budú v srdci svojom nadutí, a budú sa snažiť hlboko ukryť rady svoje pred Pánom; a ich diela budú v tme.

10 akrv svätých bude proti nim kričať zo zeme.

11 Áno, tí všetci zišli z acesty; stali sa bskazenými.

12 Pre apýchu a pre falošných učiteľov, a pre falošnú náuku sa ich cirkvi stali skazenými a cirkvi ich sú povýšené; pre pýchu sú naduté.

13 aOkrádajú bchudobných pre krásne svätyne svoje; okrádajú chudobných pre krásny odev svoj; a prenasledujú miernych a chudobných v srdci, pretože sú nadutí v cpýche svojej.

14 Nesú šije astrnulo a hlavy vztýčené; áno, a pre pýchu a zlovoľnosť, a ohavnosti, a smilstvá všetci bzblúdili, okrem niekoľkých, ktorí sú pokornými nasledovníkmi Kristovými; a predsa sú vedení tak, že v mnohých prípadoch chybujú, pretože sú učení podľa predpisov ľudských.

15 Ó amúdri a učení, a bohatí, ktorí sú nadutí v bpýche srdca svojho, a všetci tí, ktorí kážu falošné náuky, a všetci tí, ktorí páchajú smilstvá, a prevracajú pravú cestu Pánovu, cbeda, beda, beda buď im, hovorí Pán Boh Všemohúci, lebo tí budú zvrhnutí do pekla!

16 Beda tým, ktorí aodvrhujú spravodlivých ako bezcennú vec a hanobia to, čo je dobré, a hovoria, že to nemá žiadnu cenu! Lebo príde deň, kedy Pán Boh rýchlo navštívi obyvateľov zeme; a v onen deň, kedy budú búplne zrelí v neprávosti, zahynú.

17 Ale hľa, ak budú obyvatelia zeme činiť pokánie zo zlovoľnosti a z ohavností svojich, nebudú zničení, hovorí Pán mocností.

18 Ale hľa, oná veľká a ohavná cirkev, asmilnica celej zeme, sa musí bzrútiť k zemi a veľký musí byť jej pád.

19 Lebo kráľovstvo diablovo sa musí aotriasť, a tí, ktorí k nemu patria musia nevyhnutne byť pohnutí k pokániu, inak ich bdiabol zovrie večnými creťazami svojimi a budú donútení k hnevu, a zahynú;

20 Lebo hľa, oného dňa bude abesnieť v srdciach detí ľudských a bude ich podnecovať ku hnevu proti tomu, čo je dobré.

21 A iných aupokojí a učičíka ich do telesného bezpečia, takže budú hovoriť: Všetko je dobré v Sione; áno, Sion prekvitá, všetko je dobré – a tak bdiabol klame ich duše a vedie ich opatrne dole do pekla.

22 A hľa, iných láka lichotením a hovorí im, že niet žiadneho apekla; a hovorí im: Ja nie som žiadny diabol, lebo niet žiadneho – a tak im šepká do uší, dokiaľ ich nezovrie hroznými breťazami svojimi, odkiaľ niet vyslobodenia.

23 Áno, sú zovretí smrťou a peklom; a smrť a peklo, a diabol, a všetci, ktorí nimi boli uchvátení musia stáť pred trónom Božím a byť asúdení podľa skutkov svojich, odkiaľ musia odísť na miesto pre nich pripravené, a to do bjazera ohňa a síry, čo sú nekonečné muky.

24 Takže, beda tomu, kto si v Sione dopriava pohodlie!

25 Beda tomu, kto volá: Všetko je dobré!

26 Áno, beda tomu, kto anačúva predpisom ľudí a zapiera moc Božiu a dar Ducha Svätého!

27 Áno, beda tomu, kto hovorí: My sme obdržali a anepotrebujeme viac!

28 A nakoniec, beda všetkým tým, ktorí sa trasú a sú anahnevaní pre pravdu Božiu! Lebo hľa, ten, kto je postavený na bskale prijíma s radosťou; a ten, kto je postavený na piesčitých základoch sa trasie, aby nepadol.

29 Beda tomu, kto povie: Obdržali sme slovo Božie a anepotrebujeme bžiadne ďalšie slovo Božie, lebo máme dosť!

30 Lebo hľa, tak hovorí Pán Boh: Dám deťom ľudským riadok za riadkom, apredpis za predpisom, tu trochu a tam trochu; a požehnaní sú tí, ktorí počúvajú predpisy moje a prepožičiavajú sluch rade mojej, lebo tí sa naučia bmúdrosti; lebo tomu, kto cprijíma, dám dviac; a tým, ktorí budú hovoriť: Máme dosť, tým bude odňaté aj to, čo majú.

31 Prekliaty je ten, kto vkladá adôveru svoju v človeka alebo sa spolieha na ruku človeka, alebo kto bude počúvať predpisy ľudské, iba ak by predpisy ich boli dané mocou Ducha Svätého.

32 aBeda pohanom, hovorí Pán Boh mocností! Lebo napriek tomu, že k nim budem vzťahovať ruku svoju deň za dňom, oni ma budú zapierať; a predsa k nim budem milosrdný, hovorí Pán Boh, ak budú činiť pokánie a ak pôjdu ku mne; lebo bruka moja je vztiahnutá po celý deň, hovorí Pán Boh mocností.