Písma
Náuka a zmluvy 14
predchádzajúce ďalej

Oddiel 14

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidovi Whitmerovi vo Fayette v štáte New York v júni 1829. Whitmerova rodina sa veľmi zaujímala o prekladanie Knihy Mormonovej. Prorok sa usídlil v dome Petra Whitmera st., kde prebýval, pokiaľ prekladateľské dielo nebolo dokončené a autorské práva na vychádzajúcu knihu neboli zaistené. Traja zo synov Whitmerovcov, každý obdržiac svedectvo o pravdivosti diela, sa hlboko zaujímali o svoje osobné povinnosti. Toto zjavenie a dve nasledujúce (oddiely 1516) boli dané ako odpoveď na otázku skrze urím a tummím. David Whitmer sa neskôr stal jedným z troch svedkov Knihy Mormonovej.

1–6, Robotníci na vinici získajú spásu; 7–8, Večný život je najväčší z Božích darov; 9–11, Kristus stvoril nebesia a zem.

1 aVeľké a podivuhodné dielo čoskoro vyjde k deťom ľudským.

2 Hľa, ja som Boh; dbaj na slovo moje, ktoré je živé a mocné, ostrejšie než dvojsečný meč, k rozštiepeniu kĺbov a špiku vo dvoje; takže, dbaj na slovo moje.

3 Hľa, pole sa už zabelelo k žatve; takže každý, kto si praje žať, nech sa oháňa kosákom svojím v sile svojej a žne, pokiaľ trvá deň, aby mohol uchovať ako poklad pre dušu svoju večnú spásu v kráľovstve Božom.

4 Áno, každý kto sa oháňa kosákom svojím a bude žať, ten je povolaný Bohom.

5 Takže, ak ma budeš prosiť, obdržíš; ak budeš klopať, bude ti otvorené.

6 Usiluj o nastolenie a utvrdenie môjho Sionu. Zachovávaj prikázania moje vo všetkých veciach.

7 A ak budeš azachovávať prikázania moje a ak bvytrváš do konca, budeš mať cvečný život, ktorý je najväčší zo všetkých darov Božích.

8 A stane sa, že ak budeš prosiť Otca v mene mojom, vo viere veriac, obdržíš aDucha Svätého, ktorý dáva hovoriť, aby si mohol stáť ako bsvedok tých vecí, o ktorých budeš cpočuť a ktoré uvidíš, a tiež aby si mohol hlásať pokánie tomuto pokoleniu.

9 Hľa, ja som aJežiš Kristus, bSyn cživého Boha, ktorý dstvoril nebesia a ezem, fsvetlo, ktoré nemôže byť skryté v gtemnote.

10 Takže, musím preniesť aplnosť evanjelia svojho od bpohanov na dom Izraela.

11 A hľa, ty si David, a si povolaný, aby si pomáhal; a ak budeš činiť túto vec a ak budeš verný, budeš požehnaný ako duchovne, tak časne, a veľká bude tvoja odmena. Amen.