Písma
Náuka a zmluvy 138
predchádzajúce ďalej

Oddiel 138

Videnie dané prezidentovi Josephovi F. Smithovi v Salt Lake City v štáte Utah 3. októbra 1918. Prezident Smith 4. októbra 1918 vo svojom úvodnom príhovore na 89. polročnej generálnej konferencii Cirkvi oznámil, že počas predchádzajúcich mesiacov obdržal niekoľko božských oznámení. Jedno z nich ohľadom Spasiteľovej návštevy u duchov mŕtvych, zatiaľ čo Jeho telo bolo v hrobe, obdržal prezident Smith predošlého dňa. Bolo zapísané okamžite po ukončení konferencie. 31. októbra 1918 bolo predložené radcom v Prvom predsedníctve, Rade Dvanástich a patriarchovi a bolo nimi jednohlasne prijaté.

1–10, Prezident Joseph F. Smith premýšľa o Petrových záznamoch a o návšteve nášho Pána v duchovnom svete; 11–24, Prezident Smith vidí spravodlivých mŕtvych zhromaždených v raji a Kristovu službu medzi nimi; 25–37, Vidí, ako bolo medzi duchmi zorganizované kázanie evanjelia; 38–52, Vidí v duchovnom svete Adama, Evu a mnohých svätých prorokov, ktorí považovali svoj duchovný stav pred svojím vzkriesením za porobu; 53–60, Spravodliví mŕtvi týchto dní pokračujú vo svojej práci vo svete duchov.

1 Tretieho októbra v roku tisícdeväťstoosemnásť som sedel vo svojej izbe, apremýšľajúc o písmach:

2 A uvažujúc o veľkej azmiernej obeti, ktorá bola učinená Synom Božím pre bvykúpenie sveta;

3 A o veľkej a podivuhodnej aláske prejavenej Otcom a Synom v príchode bVykupiteľa na svet;

4 Aby skrze jeho auzmiereniebposlušnosťou zásad evanjelia mohlo byť ľudstvo spasené.

5 Zatiaľ čo som bol takto zamestnaný, moja myseľ sa obrátila k záznamom apoštola Petra, k aprvým svätým rozptýleným doširoka po celom bPonte, Galácii, Kappadokii a ďalších častiach Ázie, kde bolo evanjelium kázané po ukrižovaní Pána.

6 Otvoril som Bibliu a čítal som tretiu a štvrtú kapitolu prvého listu Petra, a keď som čítal, veľmi na mňa zapôsobili, viac ako kedykoľvek predtým, tieto úryvky:

7 „Pretože aj Kristus raz trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás mohol priviesť k Bohu, súc usmrtený v tele, ale obživený Duchom:

8 Skrze ktorého tiež išiel a kázal duchom vo aväzení;

9 Neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, zatiaľ čo pripravoval koráb, v ktorom vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem duší.“ (1. Petra 3:18–20.)

10 „Lebo z tohto dôvodu bolo evanjelium zvestované aj tým, ktorí sú mŕtvi, aby mohli byť súdení podľa ľudí v tele, ale aby žili podľa Boha v duchu.“ (1. Petra 4:6.)

11 Keď som premýšľal o týchto veciach, ktoré sú azapísané, boči môjho porozumenia boli otvorené a Duch Pána cspočinul na mne, a ja som videl zástupy dmŕtvych, ako malých, tak veľkých.

12 A na jednom mieste bol zhromaždený nespočetný zástup duchov aspravodlivých, ktorí boli bverní vo svedectve o Ježišovi, zatiaľ čo žili v smrteľnosti;

13 A ktorí priniesli aobeť v podobenstve veľkej obete Syna Božieho a bvytrpeli súženie v mene Vykupiteľa svojho.

14 Všetci títo opustili smrteľný život pevní v anádeji na slávne bvzkriesenie skrze cmilosť Boha dOtca a jeho eJednorodeného Syna, Ježiša Krista.

15 Uzrel som, že boli naplnení aradosťou a veselím a spoločne sa radovali, pretože deň ich vyslobodenia bol na dosah.

16 Boli zhromaždení očakávajúc príchod Syna Božieho do aduchovného sveta, aby oznámil ich vykúpenie z bpút smrti.

17 Ich spiaci prach bude aznovuzriadený do svojej dokonalej schránky, bkosť k svojej kosti a šľachy a mäso na ne, cduch a telo budú spojené, aby už nikdy neboli rozdelené, aby mohli obdržať plnosť dradosti.

18 Zatiaľ čo tento ohromný zástup čakal a hovoril, radujúc sa v hodine svojho vyslobodenia od reťazí smrti, ukázal sa Syn Boží a oznámil aslobodu zajatým, ktorí boli verní;

19 A tam im akázal večné bevanjelium, náuku o vzkriesení a vykúpení ľudstva z cpádu a z jednotlivých hriechov pod podmienkou dpokánia.

20 Ale k azlovoľným nešiel a medzi bezbožných a nekajúcich, ktorí sa bpoškvrnili, zatiaľ čo boli v tele, hlas jeho pozdvihnutý nebol;

21 Ani vzdorovití, ktorí zavrhli svedectvá a varovania dávnych prorokov, neuzreli jeho prítomnosť ani nepohliadli na jeho tvár.

22 Kde boli oni, vládla atemnota, ale medzi spravodlivými bol bmier;

23 A svätí sa radovali zo svojho avykúpenia a sklonili bkoleno, a uznali Syna Božieho ako svojho Vykupiteľa a Vysloboditeľa od smrti a creťazí pekla.

24 Ich tváre žiarili a ažiara z prítomnosti Pána spočívala na nich, a oni bspievali chvály jeho svätému menu.

25 Divil som sa, lebo som chápal, že Spasiteľ strávil asi tri roky vo svojej službe medzi Židmi a tými z domu Izraela, snažiac sa učiť ich večné evanjelium a volať ich k pokániu;

26 A predsa, nehľadiac na jeho mocné diela a zázraky, a prehlásenie pravdy s veľkou amocou a právomocou, bolo len málo tých, ktorí počúvali jeho hlas a radovali sa z jeho prítomnosti, a obdržali spásu z jeho rúk.

27 Ale jeho služba medzi tými, ktorí boli mŕtvi, bola obmedzená na akrátky čas oddeľujúci ukrižovanie a jeho vzkriesenie;

28 A divil som sa slovám Petra – v ktorých povedal, že Syn Boží kázal duchom vo väzení, ktorí vtedy boli neposlušní, keď kedysi zhovievavosť Božia vyčkávala za dní Nóacha – a ako to bolo možné, aby kázal oným duchom a vykonal nutnú prácu medzi nimi v takom krátkom čase.

29 A keď som sa divil, moje oči boli otvorené a moje porozumenie aobživené, a ja som pochopil, že Pán nešiel osobne medzi zlovoľných a neposlušných, ktorí zavrhli pravdu, aby ich učil;

30 Ale hľa, spomedzi spravodlivých zorganizoval svoje sily a ustanovil poslov odetých amocou a právomocou a poveril ich, aby vyšli a priniesli svetlo evanjelia tým, ktorí boli v btemnote, dokonca cvšetkým duchom ľudí; a tak bolo evanjelium kázané mŕtvym.

31 A vyvolení poslovia vyšli, aby oznamovali amilostivý deň Pána a vyhlasovali bslobodu zajatým, ktorí boli zviazaní, dokonca všetkým, ktorí budú činiť pokánie z hriechov svojich a prijmú evanjelium.

32 Tak bolo evanjelium kázané tým, ktorí azomreli v hriechoch svojich, bez bznalosti pravdy, alebo v priestupku, zavrhnúc prorokov.

33 Tí boli učení aviere v Boha, pokániu z hriechu, bzástupnému krstu na codpustenie hriechov, ddaru Ducha Svätého kladením rúk,

34 A všetky ďalšie zásady evanjelia, ktoré boli nutné, aby poznali, aby boli schopní, aby mohli byť asúdení podľa ľudí v tele, ale žiť podľa Boha v duchu.

35 A tak bolo oznámené medzi mŕtvymi, ako malými, tak veľkými, nespravodlivými, rovnako ako vernými, že vykúpenie bolo spôsobené skrze aobeť Syna Božieho na bkríži.

36 Tak bolo oznámené, že náš Vykupiteľ strávil čas počas svojho pobytu vo svete duchov, poučujúc a pripravujúc verných duchov aprorokov, ktorí svedčili o ňom v tele;

37 Aby mohli priniesť posolstvo o vykúpení všetkým mŕtvym, ku ktorým nemohol ísť osobne pre ich avzburu a priestupok, aby oni skrze službu jeho služobníkov tiež mohli počuť jeho slová.

38 Medzi veľkými a mocnými, ktorí boli zhromaždení na tomto ohromnom zhromaždení spravodlivých, boli Otec aAdam, Vekom starý a otec všetkých,

39 A naša slávna Matka aEva s mnohými svojimi vernými dcérami, ktoré žili v priebehu vekov a uctievali pravého a živého Boha.

40 Bol tam aÁbel, prvý bmučeník, a jeho brat cŠét, jeden z mocných, ktorý bol presným dobrazom otca svojho Adama.

41 aNóach, ktorý varoval pred potopou; bŠém, veľký cvysoký kňaz; dAbrahám, otec verných; eIzák, fJákobgMojžiš, veľký zákonodarca Izraela;

42 aIzaiáš, ktorý oznámil skrze proroctvo, že Vykupiteľ bol pomazaný, aby obviazal zlomených v srdci, aby vyhlásil bzajatým slobodu a otvorenie cžalára tým, ktorí boli zviazaní, tam boli tiež.

43 Navyše aEzechiel, ktorému bolo ukázané vo videní veľké údolie bsuchých kostí, ktoré budú odeté mäsom, aby znova vyšli vo cvzkriesení mŕtvych, žijúce duše;

44 aDaniel, ktorí predvídal a predpovedal zriadenie bkráľovstva Božieho v neskorších dňoch, ktoré nebude už nikdy zničené ani dané inému ľudu;

45 aElias, ktorý bol s Mojžišom na vrchu bPremenenia;

46 aMalachiáš, prorok, ktorý svedčil o príchode bEliáša – o ktorom tiež Moroni hovoril prorokovi Josephovi Smithovi, oznamujúc, že príde pred uvedením veľkého a hrozného cdňa Pánovho – tam boli tiež.

47 Prorok Eliáš bude zasadzovať do asŕdc detí zasľúbenia dané ich otcom,

48 Čo naznačuje veľké adielo, ktoré bude vykonávané v bchrámoch Pána v cdispenzácii plnosti časov pre vykúpenie mŕtvych a dspečatenie detí k ich rodičom, aby celá zem nebola zasiahnutá prekliatím a úplne spustošená pri jeho príchode.

49 Všetci títo a mnohí ďalší, dokonca aproroci, ktorí prebývali medzi Nefitmi a svedčili o príchode Syna Božieho, sa pohybovali v tomto ohromnom zhromaždení a čakali na svoje oslobodenie,

50 Lebo mŕtvi hľadia na dlhé odlúčenie svojho aducha od tela ako na bporobu.

51 Týchto Pán učil a dal im amoc, aby vyšli, po jeho vzkriesení z mŕtvych, aby vstúpili do kráľovstva jeho Otca, aby tam boli korunovaní bnesmrteľnosťoucvečným životom,

52 A pokračovali potom v práci svojej, ako bolo prisľúbené Pánom, a boli podielnikmi všetkých apožehnaní, ktoré boli držané v zálohe pre tých, ktorí ho milujú.

53 Prorok Joseph Smith a môj otec Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff a ďalší vyvolení duchovia, ktorí boli auschovaní, aby vyšli v plnosti časov, aby sa podieľali na kladení bzákladov veľkého diela neskorších dní,

54 Vrátane budovania chrámov a vykonávania obradov v nich pre vykúpenie amŕtvych, boli v duchovnom svete tiež.

55 Spozoroval som, že boli tiež medzi aušľachtilými a veľkými, ktorí boli bvyvolení na počiatku, aby boli vládcami v Cirkvi Božej.

56 Dokonca predtým, než sa narodili, s mnohými ďalšími, obdržali svoje prvé poučenie vo svete duchov a boli apripravovaní, aby vyšli v príhodnom bčase Pána, aby pracovali na jeho cvinici pre spásu duší ľudských.

57 Uzrel som, že verní astarší tejto dispenzácie, keď opustia smrteľný život, pokračujú vo svojej práci kázania evanjelia pokánia a vykúpenia, skrze obeť Jednorodeného Syna Božieho, medzi tými, ktorí sú v btemnote a pod porobou hriechu vo veľkom svete duchov mŕtvych.

58 Mŕtvi, ktorí činia pokánie, budú avykúpení skrze poslušnosť bobradov domu Božieho,

59 A potom ako zaplatia trestom za priestupky svoje a sú aomytí a čistí, obdržia odmenu podľa bskutkov svojich, lebo sú dedičmi spásy.

60 Takto mi bolo zjavené videnie o vykúpení mŕtvych a ja vydávam svedectvo a viem, že tento záznam je apravdivý, skrze požehnanie nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista, tak je. Amen.