Писания
Учение и завети 42


Раздел 42

Откровение, дадено в две части чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, на 9 и 23 февруари 1831 г. Първата част, съдържаща се в стихове от 1 до 72, е получена в присъствието на дванадесет старейшини и в изпълнение на Господното обещание, направено преди това, че „законът“ ще бъде даден в Охайо (вж. раздел 38:32). Втората част се съдържа в стихове от 73 до 93. Пророкът определя това откровение като „обхващащо закона на Църквата“.

1–10, Старейшините са призовани да проповядват Евангелието, да кръщават обърнатите във вярата и да изграждат Църквата; 11–12, Те трябва да бъдат призовани и поставени и трябва да проповядват принципите на Евангелието, намиращи се в писанията; 13–17, Те трябва да поучават и пророкуват чрез силата на Духа; 18–29, На светиите им е заповядано да не убиват, да не крадат, да не лъжат, да нямат плътски помисли, да не прелюбодействат или злословят против другите; 30–39, Излагат се закони относно посвещаването на имущества; 40–42, Осъдени са леността и гордостта; 43–52, Болните трябва да се изцеляват чрез отслужвания и вяра; 53–60, Писанията управляват Църквата и трябва да бъдат оповестявани на света; 61–69, Ще бъдат разкрити местонахождението на Новия Йерусалим и тайнствата на царството; 70–73, Посветените имущества трябва да се използват за издръжка на църковните служители; 74–93, Излагат се закони, отнасящи се до блудството, прелюбодеянието, убийството, кражбата и изповядването на греховете.

1 Вслушайте се, о, вие, старейшини на Моята църква, които сте се събрали заедно в Мое име, тъкмо Исус Христос, Синът на Живия Бог, Спасителят на света, понеже вярвате в името Ми и спазвате заповедите Ми.

2 Отново ви казвам, вслушайте се и чуйте, и подчинявайте се на закона, който ще ви дам.

3 Защото истина ви казвам, тъй като сте се събрали заедно съгласно заповедта, с която ви заповядах, и сте съгласни относно това единствено нещо, и сте поискали от Отца в Мое име, тъкмо тъй вие ще получите.

4 Ето, истина ви казвам, давам ви тази първа заповед, че вие трябва да тръгнете в Мое име, всеки един от вас, с изключение на служителите Ми Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън.

5 И Аз им давам заповед да тръгнат за кратко време и ще бъде дадено чрез силата на Духа кога да се върнат.

6 И вие ще тръгнете със силата на Моя Дух, като проповядвате Моето евангелие двама по двама в Мое име, издигайки гласовете си като със звука на тръба, провъзгласявайки словото Ми като ангели Божии.

7 И вие ще тръгнете, като кръщавате с вода, казвайки: Покайте се, покайте се, защото царството небесно е близо.

8 И от това място ще тръгнете към областите на запад; и доколкото ще намирате онези, които ще ви приемат, вие ще изграждате Моята църква във всяка област,

9 докато не дойде времето, когато ще ви се разкрие свише кога ще бъде подготвен градът Нови Йерусалим, за да може да бъдете събрани всички наедно, та да може да бъдете Мои люде, а Аз ще бъда ваш Бог.

10 И отново, казвам ви, че служителят Ми Едуард Партридж ще застане в службата, на която съм го назначил. И ще стане така, че ако той прегреши, друг ще бъде назначен на негово място. Тъкмо тъй. Амин.

11 Пак ви казвам, че не ще бъде дадено на никого да тръгне да проповядва Моето евангелие или да изгражда Моята църква, освен ако не е поставен от някого, който има власт, и не е известно на църквата, че той има власт и е бил редовно поставен от ръководителите на църквата.

12 И отново, старейшините, свещениците и учителите на тази църква трябва да поучават на принципите на Моето евангелие, които са в Библията и Книгата на Мормон, в която е пълнотата на евангелието.

13 И те трябва да съблюдават заветите и църковните клаузи и тези трябва да бъдат техните учения, според както бъдат направлявани от Духа.

14 И Духът ще ви бъде даван чрез молитвата с вяра; и ако не получите Духа, няма да поучавате.

15 И всичко това ще съблюдавате да вършите според както Аз съм заповядал относно вашето поучаване, докато не бъде дадена пълнотата на Моите писания;

16 и като издигате гласовете си чрез Утешителя, вие ще говорите и ще пророкувате според каквото Аз намеря за добре.

17 Защото ето, Утешителят знае всички неща и свидетелства за Отца и за Сина.

18 А сега, ето, Аз говоря на църквата. Не убивай и този, който убива, няма да има опрощение в този свят, нито в идния свят.

19 И отново казвам, не убивай; а този, който убие, трябва да умре.

20 Не кради; а този, който открадне и не се покае, трябва да бъде отхвърлен.

21 Не лъжи; този, който лъже и не се покае, трябва да бъде отхвърлен.

22 Обичай жена си с цялото си сърце и се привързвай към нея и към никоя друга.

23 И този, който погледне жена, за да я пожелае, ще отрече вярата и не ще има Духа; и ако не се покае, трябва да бъде отхвърлен.

24 Не прелюбодействай; а този, който прелюбодейства и не се покае, трябва да бъде отхвърлен.

25 А на този, който е прелюбодействал, но се покае с цялото си сърце и изостави това, и не го върши повече, ще му прощавате.

26 Но ако го извърши отново, той не ще бъде опростен, а ще бъде отхвърлен.

27 Не говори зло за ближния си, нито му прави някаква вреда.

28 Вие знаете, Моите закони относно тези неща са дадени в писанията Ми; този, който съгреши и не се покае, трябва да бъде отхвърлен.

29 Ако Ме обичате, вие ще Ми служите и ще спазвате всички Мои заповеди.

30 И ето, спомняйте си за бедните и посвещавайте от имуществото си за тяхна издръжка онова, което имате да им раздадете, със завет и документ, които не могат да се нарушат.

31 И доколкото раздавате на бедните от своята собственост, на Мен го правите; и нещата трябва да се положат пред епископа на Моята църква и съветниците му, двама от старейшините или висшите свещеници, каквито той ще назначи или е назначил и отделил за тази цел.

32 И ще стане така, че след като бъдат положени пред епископа на Моята църква и след като той е получил тези доказателства относно посвещаването на имуществата на Моята църква, та те да не могат да бъдат отнети от църквата, в съгласие с Моите заповеди, всеки човек ще бъде направен отговорен пред Мен, настойник на собственото си имущество, сиреч, това, което той е получил чрез посвещение, толкова, колкото е достатъчно за него самия и семейството му.

33 И отново, ако в ръцете на църквата или на които и да са хора от нея има имущества в повече, отколкото е нужно за издръжката им след това първо посвещаване, които са остатък, който трябва да се посвети на епископа, те трябва да се запазят, за да се раздават от време на време на онези, които нямат, та всеки човек, който е в нужда, да може да бъде достатъчно снабден и да получи според потребностите си.

34 Ето защо, остатъкът трябва да се пази в Моето хранилище, за да се раздава на бедните и нуждаещите се, според както бъде назначено от висшия съвет на църквата и от епископа, и неговия съвет,

35 и с цел да бъдат закупувани земи за общата полза на църквата и за построяването на домове за поклонение, и за изграждането на Новия Йерусалим, който по-нататък ще ви бъде разкрит,

36 та Моят заветен народ да може да бъде събран наедно в него ден, когато Аз ще дойда в Моя храм. И това Аз ще направя за спасението на Моя народ.

37 И ще стане така, че този, който съгреши и не се покае, трябва да бъде отхвърлен от църквата и няма да получи отново онова, което той е посветил на бедните и нуждаещите се в Моята църква, или с други слова, на Мен,

38 защото ако правите това за най-скромните от тях, вие го правите за Мен.

39 Защото ще стане така, че това, което изрекох чрез устата на Моите пророци, ще се изпълни; защото Аз ще посветя от богатствата на онези, които прегърнат Моето евангелие сред езичниците, на бедните от Моя народ, които са от дома Израилев.

40 И отново, не бъди горд в сърцето си; нека всичките ти одежди бъдат скромни, а хубостта им – хубост на работата на собствените ти ръце;

41 и нека всички неща бъдат вършени в чистота пред Мен.

42 Не бъди ленив, защото този, който е ленив, не трябва да яде хляба, нито да носи одеждите на работника.

43 И които измежду вас са болни и нямат вяра да бъдат изцелени, но вярват, трябва да бъдат подхранвани в пълна нежност с билки и умерена храна, и то не от ръката на враг.

44 И старейшините на църквата, двама или повече, трябва да бъдат призовани и трябва да се молят, и да положат ръцете си върху тях в Мое име; и ако те умрат, ще умрат в Мен, а ако оживеят, ще оживеят в Мен.

45 Живейте заедно в любов дотолкова, че да оплаквате загубата на онези, които умират, а най-вече на онези, които нямат надежда за славно възкресение.

46 И ще стане така, че онези, които умрат в Мен, не ще вкусят от смъртта, защото тя ще бъде сладка за тях.

47 А тези, които не умрат в Мен, горко им, защото тяхната смърт е горчива.

48 И отново, ще стане така, че онзи, който има вяра в Мен да бъде изцелен и не е определен за смърт, ще бъде изцелен.

49 Този, който има вяра да прогледне, ще прогледне.

50 Този, който има вяра да започне да чува, ще чуе.

51 Куцият, който има вяра да скочи, ще скочи.

52 И тези, които нямат вяра да вършат тези неща, но вярват в Мен, имат сила да станат Мои синове и доколкото те не нарушават Моите закони, вие ще понесете немощите им.

53 Застани на мястото на твоето настойничество.

54 Не вземай дрехата на брата си, заплащай за това, което получаваш от брата си.

55 И ако придобиеш повече от това, което е за издръжката ти, предай го в хранилището Ми, та всичко да може да бъде вършено според онова, което съм казал.

56 Поискай и писанията Ми ще бъдат дадени според както Аз съм назначил, и те ще бъдат съхранени в безопасност.

57 И целесъобразно е да замълчиш относно тях и да не поучаваш на тях, преди да сте ги получили изцяло.

58 И Аз ви давам заповед, че тогава ще поучавате всички човеци на тях, защото на тях ще бъдат учени всички народи, племена, езици и люде.

59 Вземи нещата, които си получил, които са ти били дадени в писанията Ми като закон, да бъдат Моят закон, който да управлява църквата Ми.

60 И този, който постъпва според тези неща, ще бъде спасен, а този, който не ги върши, ще бъде осъден, ако продължава така.

61 Ако поискаш, ще получаваш откровение след откровение, знание след знание, та да може да узнаеш тайнствата и миролюбивите неща, това, което носи радост, това, което носи живот вечен.

62 Поискай и ще ти бъде разкрито в определено от Мен време къде трябва да бъде построен Новият Йерусалим.

63 И ето, ще стане така, че Моите служители ще бъдат изпратени на изток и на запад, на север и на юг.

64 Но дори и сега, нека този, който отива на изток, да поучава онези, които ще бъдат обърнати във вярата, да бягат на запад, и това в следствие както на онова, което идва на земята, така и на тайни заговори.

65 Ето, съблюдавай всички тези неща и голяма ще бъде наградата ти; защото на вас е дадено да узнаете тайнствата на царството, но на света не е дадено да ги узнае.

66 Трябва да съблюдавате законите, които сте получили, и да бъдете верни.

67 И отсега насетне вие ще получавате църковни завети, такива, че да бъдат достатъчни да ви установят, както тук, тъй и в Новия Йерусалим.

68 Ето защо, този, комуто не достига мъдрост, нека поиска от Мен и Аз ще му дам щедро, и не ще го укоря.

69 Издигнете сърцата си и ликувайте, защото на вас е дадено царството, сиреч ключовете на църквата. Тъкмо тъй. Амин.

70 Свещениците и учителите трябва да имат свои настойничества, тъкмо както членовете.

71 И старейшините или висшите свещеници, които са назначени да подпомагат епископа като съветници във всичко, трябва да издържат семействата си от имуществото, което е посветено на епископа за доброто на бедните, и за други цели, както бе споменато преди,

72 или те трябва да получават справедливо възнаграждение за всичката си служба, било то настойничество или по друг начин, според както може да се сметне за най-добре или е решено от съветниците и епископа.

73 И епископът също трябва да получава издръжката си или справедливо възнаграждение за всичката си служба в църквата.

74 Ето, истина ви казвам, че които и да са сред вас, които са оставили свой спътник по причина на блудство, или с други слова, ако те засвидетелстват пред вас с пълно смирение в сърцето, че това е случаят, вие не трябва да ги отхвърляте от сред вас.

75 Но ако откриете, че някои са оставили свой спътник заради прелюбодеяние и самите те са виновниците, а съпрузите им са живи, те трябва да бъдат отхвърлени от сред вас.

76 И отново, Аз ви казвам, че трябва да бъдете бдителни и внимателни, с пълно разследване, че да не приемате никакви такива сред вас, ако имат брак;

77 а ако нямат брак, те трябва да се покаят за всичките си грехове, или няма да ги приемате.

78 И отново, всеки, който принадлежи на тази Христова църква, трябва да съблюдава да спазва всички заповеди и завети на църквата.

79 И ще стане така, че ако някои сред вас убият, те трябва да бъдат предадени и с тях да бъде постъпено съгласно законите на страната; защото помнете, че за такива няма прошка и това трябва да бъде доказано съгласно законите на страната.

80 И ако някой мъж или жена прелюбодейства, той или тя ще бъдат съдени пред двама или повече старейшини на църквата и всяка дума против него или нея трябва да бъде потвърдена от двама свидетели от църквата, а не от неприятел; но ако има повече от двама свидетели е по-добре.

81 И той или тя трябва да бъдат осъдени от устата на двама свидетели, а старейшините трябва да изложат случая пред църквата и църквата трябва да гласува с вдигане на ръце против него или нея, за да се постъпи с тях съгласно Божия закон.

82 И ако може, нужно е епископът също да присъства.

83 И тъй ще постъпвате във всички случаи, които ще дойдат пред вас.

84 И ако мъж или жена ограбят, той или тя трябва да бъдат предадени на закона на страната.

85 И ако той или тя откраднат, той или тя трябва да бъдат предадени на закона на страната.

86 И ако той или тя излъжат, той или тя трябва да бъдат предадени на закона на страната.

87 И ако той или тя извършат каквото и да е беззаконие, той или тя трябва да бъдат предадени на закона, тъкмо този на Бога.

88 И ако твоят брат или сестра те оскърбят, доведи него или нея насаме с теб и ако той или тя признаят, помирете се.

89 Но ако той или тя не признаят, предай него или нея на църквата, не на членовете, а на старейшините. И това трябва да стане на събрание, и то не пред света.

90 И ако твоят брат или сестра оскърбят мнозина, той или тя трябва да бъдат порицани пред мнозина.

91 И ако някой оскърбява открито, той или тя трябва да бъдат смъмрени открито, та той или тя да се засрамят. Но ако той или тя не признаят, той или тя трябва да бъдат предадени на Божия закон.

92 Ако някой оскърбява тайно, той или тя трябва да бъдат смъмрени тайно, та той или тя да могат да имат възможност да признаят тайно пред този или тази, когото той или тя са оскърбили и пред Бога, та църквата да не говори с упрек за него или нея.

93 И тъй ще действате във всички неща.