Писания
Учение и Завети 14


Раздел 14

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Дейвид Уитмър във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:48–50). Семейство Уитмър се е заинтересувало много от превеждането на Книгата на Мормон. Пророкът се установява в дома на Питър Уитмър-старши, където живее, докато работата по превода не е доведена до завършек и не е осигурено авторското право за бъдещата книга. Трима от синовете на семейство Уитмър, след като всеки от тях получава свидетелство за автентичността на делото, са дълбоко разтревожени по въпроса за личното си задължение. Това и следващите две откровения (раздели 15 и 16) са дадени в отговор на запитване чрез Урима и Тумима. Дейвид Уитмър става по-късно един от Тримата Очевидци за Книгата на Мормон.

1–6, Работниците в лозето ще спечелят спасение; 7–8, Вечният живот е най-великият от всички Божии дарове; 9–11, Христос сътвори небесата и земята.

1 Едно велико и ачудно дело е на път да се появи сред чедата човешки.

2 Ето, Аз съм Бог; вслушай се в словото Ми, което е живо и могъщо, по-остро от двуостър меч за разцепване на две и на ставите, и на мозъка; затова вслушай се в словото Ми.

3 Ето, нивата е вече бяла за жътва; затова всеки, който желае да жъне, нека простре своя сърп в силата си и жъне, докато трае денят, че да може да съхрани за душата си вечно спасение в царството Божие.

4 Да, всеки, който простре сърпа си и зажъне, същият е призован от Бога.

5 Ето защо, ако поискаш от Мен, ще получиш; ако похлопаш, ще ти бъде отворено.

6 Търси да осъществяваш и установяваш Моя Сион. Спазвай заповедите Ми във всичко.

7 И ако аспазваш заповедите Ми и бустоиш до края, ще имаш ввечен живот, който дар е най-великият от всички Божии дарове.

8 И ще стане така, че ако помолиш Отца в Мое име с вяра, вярващ, ти ще получиш аСветия Дух, Който дава изричане, за да може да застанеш като бсвидетел за нещата, за които и ще вчуеш, и ще видиш, а също и за да може да провъзгласяваш покаяние на това поколение.

9 Ето, Аз съм аИсус Христос, бСинът на вЖивия Бог, Който гсътвори небесата и дземята, есветлина, която не може да бъде скрита в жмрак.

10 Затова Аз трябва да принеса апълнотата на Моето евангелие от безичниците на Дома Израилев.

11 И ето, ти си Дейвид, и си призован да съдействаш, което ако ти вършиш и си верен, ще бъдеш благословен както духовно, така и материално, и велика ще бъде наградата ти. Амин.