Писания
Учение и завети 32


Раздел 32

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Парли П. Прат и Зеба Питърсън, в Манчестър, щата Ню Йорк, в началото на октомври 1830 г. Старейшините чувстват голям интерес и желание по отношение на ламанитите, за чиито предсказани благословии Църквата е научила от Книгата на Мормон. Вследствие на това е отправена молба Господ да покаже волята Си дали по това време да бъдат изпратени старейшини при индианските племена на запад. Следва това откровение.

1–3, Парли П. Прат и Зеба Питърсън са призовани да проповядват на ламанитите и да придружат Оливър Каудъри и Питър Уитмър-младши; 4–5, Те трябва да се молят за разбиране на писанията.

1 А сега, относно Моя служител Парли П. Прат, ето, Аз му казвам, че тъй както Аз съм жив, Аз искам той да провъзгласява Моето евангелие и да се учи от Мен, и да бъде кротък и смирен по сърце.

2 И онова, което съм му определил, е, че трябва да отиде със служителите Ми Оливър Каудъри и Питър Уитмър-младши в пустошта сред ламанитите.

3 И Зеба Питърсън също трябва да отиде с тях; и Аз самият ще отида с тях и ще бъда сред тях; и Аз съм техният Застъпник пред Отца, и нищо няма да надделее срещу тях.

4 И те трябва да се вслушат в това, което е писано, и да не искат никакво друго откровение; и те трябва да се молят винаги, за да може Аз да разкрия написаното за тяхно разбиране.

5 И те трябва да се вслушат в тези слова и да не се отнесат лекомислено, и Аз ще ги благословя. Амин.

Отпечатай