Писания
Учение и Завети 32


Раздел 32

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Парли П. Прат и Зеба Питърсън, през октомври 1830 г. (History of the Church, 1:118–120). Старейшините чувстват голям интерес и желание по отношение на ламанитите, за чиито предсказани благословии Църквата е научила от Книгата на Мормон. Вследствие на това е отправена молба Господ да покаже волята Си дали по това време да бъдат изпратени старейшини при индианските племена на запад. Последвало е това откровение.

1–3, Парли П. Прат и Зеба Питърсън са призовани да проповядват на ламанитите и да придружат Оливър Каудъри и Питър Уитмър-младши; 4–5, Те трябва да се молят за разбиране на писанията.

1 А сега, относно Моя служител аПарли П. Прат, ето, Аз му казвам, че тъй както Аз съм жив, Аз искам той да провъзгласява Моето евангелие и да се бучи от Мен, и да бъде кротък и смирен по сърце.

2 И онова, което съм му определил, е, че трябва да аотиде със служителите Ми Оливър Каудъри и Питър Уитмър-младши в пустошта сред бламанитите.

3 И аЗеба Питърсън също трябва да отиде с тях; и Аз самият ще отида с тях и ще бъда бсред тях; и Аз съм техният входатай пред Отца, и нищо няма да надделее срещу тях.

4 И те трябва да се авслушат в това, което е писано, и да не искат никакво друго боткровение; и те трябва да се молят винаги, за да може Аз да вразкрия написаното за тяхно гразбиране.

5 И те трябва да се вслушат в тези слова и да не се отнесат лекомислено, и Аз ще ги благословя. Амин.