Писания
Учение и Завети 15
назад напред

Раздел 15

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джон Уитмър във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:50). (Виж заглавието към раздел 14). Посланието е дълбоко и впечатляващо лично в това, че Господ говори за нещо, което е известно само на Джон Уитмър и на Него самия. Джон Уитмър по-късно става един от Осемте Очевидци за Книгата на Мормон.

1–2, Господната ръка е над цялата земя; 3–6, Да се проповядва евангелието и се спасяват душѝ е най-ценното нещо.

1 Вслушай се, служителю Мой Джон, и чуй словата на Исус Христос, твоя Господ и твоя Изкупител.

2 Защото ето, Аз ти говоря с яснота и с амощ, защото ръката Ми е над цялата земя.

3 И Аз ще ти кажа това, което никой човек не знае, освен само Аз и ти.

4 Защото много пъти ти си пожелавал от Мен да узнаеш това, което ще е от най-голяма ценност за теб.

5 Ето, благословен си ти за това и за говоренето на словата Ми, които съм ти дал според Моите заповеди.

6 И сега ето, Аз ти казвам, че това, което ще е от най-голяма ценност за теб, ще е да апровъзгласяваш покаяние на тези люде, та да може да доведеш душѝ при Мен, та да може да бпочиваш с тях в вцарството на Моя гОтец. Амин.