Писания
Учение и Завети 15
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Раздел 15

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Джон Уитмър във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г. (History of the Church, 1:50). (Виж заглавието към раздел 14). Посланието е дълбоко и впечатляващо лично в това, че Господ говори за нещо, което е известно само на Джон Уитмър и на Него самия. Джон Уитмър по-късно става един от Осемте Очевидци за Книгата на Мормон.

1–2, Господната ръка е над цялата земя; 3–6, Да се проповядва евангелието и се спасяват душѝ е най-ценното нещо.

1 Вслушай се, служителю Мой Джон, и чуй словата на Исус Христос, твоя Господ и твоя Изкупител.

2 Защото ето, Аз ти говоря с яснота и с амощ, защото ръката Ми е над цялата земя.

3 И Аз ще ти кажа това, което никой човек не знае, освен само Аз и ти.

4 Защото много пъти ти си пожелавал от Мен да узнаеш това, което ще е от най-голяма ценност за теб.

5 Ето, благословен си ти за това и за говоренето на словата Ми, които съм ти дал според Моите заповеди.

6 И сега ето, Аз ти казвам, че това, което ще е от най-голяма ценност за теб, ще е да апровъзгласяваш покаяние на тези люде, та да може да доведеш душѝ при Мен, та да може да бпочиваш с тях в вцарството на Моя гОтец. Амин.