Писания
Учение и Завети 45


Раздел 45

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 7 март 1831 г. (History of the Church, 1:158–163). Като предисловие при записването на това откровение, Пророкът заявява, че “в тази възраст на Църквата … бяха публикувани … и пуснати в обръщение … много лъжливи сведения и глупави истории, … за да се попречи на хората да проучват делото и да прегърнат вярата … Но за радост на светиите, … аз получих следното” (History of the Church, 1:158).

1–5, Христос е нашият ходатай пред Отца; 6–10, Евангелието е вестител, който да подготви пътя пред Господа; 11–15, Енох и братята му са били приети от Господа при самия Него; 16–23, Христос разкри знамения за пришествието Си, според както бе дадено на Елеонския хълм; 24–38, Евангелието ще бъде възстановено, времената на езичниците ще се изпълнят и опустошителна болест ще покрие земята; 39–47, Знамения, чудеса и Възкресението ще съпровождат Второто Пришествие; 48–53, Христос ще застане върху Елеонския хълм и евреите ще видят раните по ръцете и нозете Му; 54–59, Господ ще царува по време на Хилядолетието; 60–62, На Пророка му е наредено да започне преводът на Новия Завет, чрез който ще бъдат сторени знайни важни сведения; 63–75; На светиите е заповядано да се съберат и изградят Новия Ерусалим, в който ще дойдат хора от всички народи.

1 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята ацърква, на които е дадено бцарството; вслушайте се и дайте ухо на Оногова, Който положи основите на земята, Който всътвори небето и всичките му множествата и от Когото беше създадено всичко, което живее и което се движи, и което съществува.

2 И пак казвам, вслушайте се в гласа Ми, да не би асмъртта да ви застигне в бчас, когато не го мислите; лятото ще е преминало и вжетвата ще е свършила, а душите ви не ще са спасени.

3 Слушайте Оногова, Който е аХодатаят пред Отца, Този, Който защитава вашето дело пред Него,

4 казвайки: Отче, виж астраданията и смъртта на Оногова, Който не извърши никакъв бгрях, в Когото беше Твоето благоволение; виж кръвта на Твоя Син, която беше пролята, кръвта на Оногова, Когото Ти отдаде, та да можеш да се впрославиш Ти.

5 Затова, Отче, пощади тези Мои братя, които авярват в името Ми, за да могат да дойдат при Мен и имат бвечен живот.

6 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята църква и вие, старейшини, слушайте заедно и чуйте гласа Ми, докато е още аднес, и не вкоравявайте сърцата си;

7 защото истина ви казвам, че Аз съм аАлфа и Омега, началото и краят, светлината и животът на света; бсветлина, която свети в мрака и мракът я не схваща.

8 При своите Си дойдох, но своите Ми не Ме приеха, но на всички онези, които Ме приеха, дадох Аз асила да вършат много бчудеса и да станат всиновете Божии, и тъкмо на онези, които гповярваха в името Ми, дадох Аз сила да придобият двечен живот.

9 И тъкмо тъй Аз съм изпратил Моя авечен бзавет на света, за да бъде светлина за света и да бъде взнаме за Моя народ, което и гезичниците да търсят, и да стане двестител пред лицето Ми, и подготви пътя пред Мен.

10 Затова елате в него и с този, който дойде, Аз ще разисквам, както с човеците в древните дни, и Аз ще ви покажа асилните Си доводи.

11 Затова вслушайте се заедно и нека ви покажа тъкмо Моята мъдрост, мъдростта на Оногова, за Когото вие казвате, че е Бога на аЕнох и на братята му,

12 които бяха аотделени от земята и бяха приети при Мен самия — в един бград, запазен докато не дойде денят на праведността, ден, който се търсеше от всички свети човеци, но те не го намериха поради нечестие и мерзости;

13 и признаха, че са ачужденци и пришелци на земята,

14 но се сдобиха с аобещание, че ще го намерят и ще го видят, докато са в плътта си.

15 Затова вслушайте се и Аз ще разисквам с вас, и ще ви говоря, и ще пророкувам, както на човеците от древните дни.

16 И ще ви го покажа ясно, тъй както го апоказах на учениците Си, когато стоях пред очите им в плътта, и им говорих, казвайки: Тъй като сте Ме попитали относно бзнаменията за Моето пришествие, в деня, когато Аз ще дойда в славата Си в небесните облаци, за да изпълня обещанията, които съм направил на бащите ви,

17 защото сте гледали на дългото аотсъствие на вашите бдухове от телата ви като на робство, Аз ще ви покажа как ще дойде денят на изкуплението и също ввъзстановяването на гразпръснатия Израил.

18 И сега, вие виждате този храм, който е в Ерусалим, който вие наричате Дом Божий и враговете ви казват, че този дом никога няма да падне.

19 Но истина ви казвам, че опустошение ще споходи това поколение като крадец в нощта и този народ ще бъде унищожен и разпръснат сред всички народи.

20 И този храм, който вие сега виждате, ще бъде съборен, тъй че няма да бъде оставен камък върху камък.

21 И ще стане така, че това поколение на юдеите няма да премине, докато не се случи всичкото опустошение, за което съм ви казал по отношение на тях.

22 Вие казвате, че знаете, че акраят на света идва; вие казвате също, че знаете, че небето и земята ще преминат.

23 И в това вие сте прави, защото е така; но тези неща, които съм ви казал, не ще преминат, докато всичко не се изпълни.

24 И това Аз съм ви казал относно Ерусалим; и когато този ден настъпи, един остатък ще бъде аразпръснат сред всички народи,

25 и те ще бъдат асъбрани отново, но ще останат, докато не се изпълнят времената на безичниците.

26 И в анего ден ще се чува за бвойни и слухове за войни, и цялата земя ще бъде в размирици, и човеците ще се вобезсърчат, и те ще кажат, че Христос гзабавя пришествието Си до края на земята.

27 И любовта на човеците ще охладнее, и ще изобилства беззаконие.

28 И когато времената на аезичниците настъпят, ще избликне бсветлина сред онези, които седят в мрак, и това ще бъде пълнотата на Моето евангелие.

29 Но те не го априемат, защото не забелязват светлината, и те отвръщат бсърцата си от Мен заради впоученията на човеците.

30 И в онова поколение ще бъдат изпълнени времената на езичниците.

31 И ще има човеци от онова поколение, които няма да са починали, преди да видят преливащата анапаст, защото опустошителна болест ще покрие земята.

32 Но учениците Ми ще азастанат на свети места и не ще бъдат помръднати; а сред нечестивите, човеците ще издигат гласовете си, ще бпроклинат Бога и ще умират.

33 И ще има аземетресения на различни места и големи опустошения; при все това, човеците ще вкоравят сърцата си против Мен и ще вдигнат бмеч един срещу друг, и ще се избиват един друг.

34 И сега, когато Аз, Господ, изрекох тези слова на учениците Си, те се смутиха.

35 И Аз им казах: Не се асмущавайте, защото когато всички тези неща станат, вие ще узнаете, че обещанията, които са ви били направени, ще бъдат изпълнени.

36 И когато светлината започне да избликва, с тях ще стане както в притчата, която ще ви покажа:

37 Вие гледате и виждате асмокиновите дървета, и ги съзирате с очите си, и когато те започнат да покарват, и листата им са още нежни, вие казвате, че лятото сега е близо.

38 Тъкмо тъй ще бъде в него ден, когато те ще видят всички тези неща и тогава те ще узнаят, че часът е близо.

39 И ще стане така, че този, който се абои от Мен, ще бочаква с нетърпение великия вден Господен да дойде, тъкмо гзнаменията за пришествието на дЧовешкия Син.

40 И те ще видят знамения и чудеса, защото те ще бъдат показани в небето горе и на земята отдолу.

41 И те ще видят кръв и аогън, и па̀ри от дим.

42 И преди да дойде денят Господен, аслънцето ще бъде затъмнено и луната ще бъде превърната в кръв, и звездите ще падат от небето.

43 И остатъкът ще бъде събран на това място;

44 И тогава те ще Ме потърсят и ето, Аз ще дойда; и те ще Ме видят в небесните облаци, облечен в сила и велика аслава, с всичките свети ангели, и този, който не Ме бочаква, ще бъде отхвърлен.

45 Но преди Господната ръка да се стовари, един ангел ще затръби с атръбата си и светиите, които са спали, ще се бявят да Ме срещнат в воблака.

46 Затова, ако сте спали в амир, благословени сте вие, защото както сега Ме виждате и знаете, че съм Аз, тъкмо тъй вие ще бдойдете при Мен и душите ви ще вживеят, и изкуплението ви ще бъде завършено; и светиите ще се явят от четирите краища на земята.

47 Тогава Господната аръка ще се стовари върху народите.

48 И тогава Господ ще постави нозете си на този ахълм и той ще се разцепи на две, и земята ще бпотрепери, и също ще се олюлее насам-натам, и небето също вще се разклати.

49 И Господ ще отпусне гласа Си и всичките краища на земята ще го чуят, а народите на земята ще аскърбят и тези, които са се смеели, ще видят безумието си.

50 И бедствие ще обгърне присмехулника, и презрителният ще бъде изтребен, и тези, които са дебнели да вършат беззаконие, ще бъдат отсечени и хвърлени в огъня.

51 И тогава аюдеите ще Ме бпогледнат и ще кажат: Какви са тези рани по ръцете Ти и нозете Ти?

52 Тогава те ще разберат, че Аз съм Господ, защото Аз ще им кажа: Тези рани са раните, с които бях анаранен в дома на приятелите Ми. Аз съм този, Който беше издигнат. Аз съм Исус, Който беше бразпнат. Аз съм Синът Божий.

53 И тогава те ще аплачат поради беззаконията си; тогава те ще жалеят, защото преследваха своя бцар.

54 И тогава аезическите народи ще бъдат изкупени и тези, които не познаваха закона, ще имат дял в първото бвъзкресение и за тях ще бъде впо-поносимо.

55 И аСатана ще бъде бвързан, та да няма място в сърцата на чедата човешки.

56 И в него аден, когато ще дойда в славата Си, ще бъде изпълнена притчата за десетте бдевици, която ви разказах.

57 Защото тези, които са мъдри и са приели аистината, и са взели Светия Дух за свой бводач, и не са били визмамени, истина ви казвам, те няма да бъдат отсечени и хвърлени в гогъня, но ще преживеят деня.

58 И аземята ще им бъде дадена за бнаследство, и те ще се умножат, и ще станат силни, и децата им ще врастат без грях, за гспасение.

59 Защото Господ ще бъде апосред тях и славата Му ще бъде над тях, и Той ще бъде техен цар и техен бзаконодател.

60 И сега, ето, Аз ви казвам, няма да ви бъде дадено да знаете нищо повече относно тази глава, преди да бъде преведен аНовият Завет и в него ще бъдат сторени знайни всички тези неща.

61 Затова Аз ви давам вие сега да можете да го преведете, за да може да бъдете подготвени за идните неща.

62 Защото истина ви казвам, че велики неща ви очакват,

63 Вие чувате за авойни в чужди страни, но ето, Аз ви казвам, те са близо, тъкмо пред вратите ви и след не много години отсега вие ще чуете за войни във вашите собствени страни.

64 Затова Аз, Господ, съм казал: Съберете се, вие, от аизточните земи, съберете се заедно, вие, старейшини на Моята църква, тръгнете към западните земи, призовете жителите да се покаят и доколкото те се покаят, изградете църкви за Мен.

65 И обединени по сърце и по мисъл, съберете вашите богатства, за да може да азакупите наследство, което оттук нататък ще ви бъде определено.

66 И то ще бъде наречено аНовият Ерусалим, бземя на вмир, гград-убежище, място на безопасност за светиите на Всевишия Бог.

67 И Господната аслава ще е там, и страхът от Господа ще бъде също там, дотолкова, че нечестивите няма да дойдат в него, и той ще бъде наречен Сион.

68 И ще стане така сред нечестивите, че всеки човек, който не ще вдигне меч срещу ближния си, ще трябва да бяга в Сион за безопасност.

69 И там, в него, ще бъдат асъбрани от всички народи под небето, и това ще бъдат единствените люде, които не ще воюват един с друг.

70 И ще се говори сред нечестивите: Нека не отиваме да се бием срещу Сион, защото жителите на Сион са страшни, затова ние не можем да устоим.

71 И ще стане така, че праведните ще бъдат отбрани изсред всички народи и ще дойдат в Сион, пеейки песни на вечна радост.

72 И сега, казвам ви, пазете тези неща да не отидат навън в света, докато не Ми стане целесъобразно, та да можете да завършите това дело в очите на людете и в очите на враговете ви, та те да не узнаят вашите дела, докато не завършите това, което Аз съм ви заповядал,

73 та когато го узнаят, да могат да обмислят тези неща.

74 Защото, когато Господ се яви, Той ще бъде астрашен за тях, че да ги обхване страх; и ще застанат надалеч, и ще треперят.

75 И всички народи ще се страхуват заради страха от Господа и силата на могъществото Му. Тъкмо тъй. Амин.