Писания
Учение и завети 45


Раздел 45

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Църквата в Къртлънд, щата Охайо, на 7 март 1831 г. Като предисловие към това откровение, в Историята на Джозеф Смит е записано, че „в тази възраст на Църквата… бяха публикувани… и пуснати в обращение… много лъжливи сведения и глупави истории, … за да се попречи на хората да проучват делото и да приемат вярата… Но за радост на светиите, … аз получих следното“.

1–5, Христос е нашият Застъпник пред Отца; 6–10, Евангелието е вестител, който да подготви пътя пред Господа; 11–15, Енох и братята му са били приети от Господа при самия Него; 16–23, Христос разкрива знамения за пришествието Си, така както ги е дал на Елеонския хълм; 24–38, Евангелието ще бъде възстановено, времената на езичниците ще се изпълнят и опустошителна болест ще покрие земята; 39–47, Знамения, чудеса и Възкресението ще съпровождат Второто пришествие; 48–53, Христос ще застане върху Елеонския хълм и евреите ще видят раните по ръцете и нозете Му; 54–59, Господ ще царува по време на Хилядолетието; 60–62, На Пророка му е наредено да започне превода на Новия завет, чрез който ще бъдат сторени знайни важни сведения; 63–75, На светиите е заповядано да се съберат и изградят Новия Йерусалим, в който ще дойдат хора от всички народи.

1 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята църква, на които е дадено царството; вслушайте се и дайте ухо на Оногова, Който положи основите на земята, Който сътвори небето и всичките му множества и от Когото беше създадено всичко, което живее и което се движи, и което съществува.

2 И пак казвам, вслушайте се в гласа Ми, да не би смъртта да ви застигне в час, когато не го мислите; лятото ще е преминало и жътвата ще е свършила, а душите ви не ще са спасени.

3 Слушайте Оногова, Който е Застъпникът пред Отца, Този, Който защитава вашето дело пред Него,

4 казвайки: Отче, виж страданията и смъртта на Оногова, Който не извърши никакъв грях, в Когото беше Твоето благоволение; виж кръвта на Твоя Син, която беше пролята, кръвта на Оногова, Когото Ти отдаде, та да можеш да се прославиш Ти.

5 Затова, Отче, пощади тези Мои братя, които вярват в името Ми, за да могат да дойдат при Мен и да имат вечен живот.

6 Вслушайте се, о, вие, люде от Моята църква и вие, старейшини, слушайте заедно и чуйте гласа Ми, докато е още днес, и не вкоравявайте сърцата си;

7 защото истина ви казвам, че Аз съм Алфа и Омега, началото и краят, светлината и животът на света; светлина, която свети в мрака и мракът я не схваща.

8 При своите Си дойдох, но своите Ми не Ме приеха, но на всички онези, които Ме приеха, дадох Аз сила да вършат много чудеса и да станат синовете Божии, и тъкмо на онези, които повярваха в името Ми, дадох Аз сила да придобият вечен живот.

9 И тъкмо тъй Аз съм изпратил Моя вечен завет на света, за да бъде светлина за света и да бъде знаме за Моя народ, което и езичниците да търсят, и да стане вестител пред лицето Ми, и подготви пътя пред Мен.

10 Затова елате в него и с този, който дойде, Аз ще разисквам, както с човеците в древните дни, и Аз ще ви покажа силните Си доводи.

11 Затова вслушайте се заедно и нека ви покажа тъкмо Моята мъдрост, мъдростта на Оногова, за Когото вие казвате, че е Бога на Енох и на братята му,

12 които бяха отделени от земята и бяха приети при Мен самия – в един град, запазен докато не дойде денят на праведността, ден, който се търсеше от всички свети човеци, но те не го намериха поради нечестие и мерзости;

13 и признаха, че са чужденци и пришелци на земята,

14 но се сдобиха с обещание, че ще го намерят и ще го видят, докато са в плътта си.

15 Затова вслушайте се и Аз ще разисквам с вас, и ще ви говоря, и ще пророкувам, както на човеците от древните дни.

16 И ще ви го покажа ясно, тъй както го показах на учениците Си, когато стоях пред очите им в плътта, и им говорих, казвайки: Тъй като сте Ме попитали относно знаменията за Моето пришествие, в деня, когато Аз ще дойда в славата Си в небесните облаци, за да изпълня обещанията, които съм направил на бащите ви,

17 защото сте гледали на дългото отсъствие на вашите духове от телата ви като на робство, Аз ще ви покажа как ще дойде денят на изкуплението и също възстановяването на разпръснатия Израил.

18 И сега, вие виждате този храм, който е в Йерусалим, който вие наричате Дом Божий и враговете ви казват, че този дом никога няма да падне.

19 Но истина ви казвам, че опустошение ще споходи това поколение като крадец в нощта и този народ ще бъде унищожен и разпръснат сред всички народи.

20 И този храм, който вие сега виждате, ще бъде съборен, тъй че няма да бъде оставен камък върху камък.

21 И ще стане така, че това поколение на юдеите няма да премине, докато не се случи всичкото опустошение, за което съм ви казал по отношение на тях.

22 Вие казвате, че знаете, че краят на света идва; вие казвате също, че знаете, че небето и земята ще преминат.

23 И в това вие сте прави, защото е така; но тези неща, които съм ви казал, не ще преминат, докато всичко не се изпълни.

24 И това Аз съм ви казал относно Йерусалим; и когато този ден настъпи, един остатък ще бъде разпръснат сред всички народи,

25 и те ще бъдат събрани отново, но ще останат, докато не се изпълнят времената на езичниците.

26 И в него ден ще се чува за войни и слухове за войни, и цялата земя ще бъде в размирици, и човеците ще се обезсърчат, и те ще кажат, че Христос забавя пришествието Си до края на земята.

27 И любовта на човеците ще охладнее, и ще изобилства беззаконие.

28 И когато времената на езичниците настъпят, ще избликне светлина сред онези, които седят в мрак, и това ще бъде пълнотата на Моето евангелие.

29 Но те не го приемат, защото не забелязват светлината, и те отвръщат сърцата си от Мен заради поученията на човеците.

30 И в онова поколение ще бъдат изпълнени времената на езичниците.

31 И ще има човеци от онова поколение, които няма да са починали, преди да видят преливащата напаст, защото опустошителна болест ще покрие земята.

32 Но учениците Ми ще застанат на свети места и не ще бъдат помръднати; а сред нечестивите, човеците ще издигат гласовете си, ще проклинат Бога и ще умират.

33 И ще има земетресения на различни места и големи опустошения; при все това, човеците ще вкоравят сърцата си против Мен и ще вдигнат меч един срещу друг, и ще се избиват един друг.

34 И сега, когато Аз, Господ, изрекох тези слова на учениците Си, те се смутиха.

35 И Аз им казах: Не се смущавайте, защото когато всички тези неща станат, вие ще узнаете, че обещанията, които са ви били направени, ще бъдат изпълнени.

36 И когато светлината започне да избликва, с тях ще стане както в притчата, която ще ви покажа:

37 Вие гледате и виждате смокиновите дървета, и ги съзирате с очите си, и когато те започнат да покарват, и листата им са още крехки, вие казвате, че лятото сега е близо.

38 Тъкмо тъй ще бъде в него ден, когато те ще видят всички тези неща и тогава те ще узнаят, че часът е близо.

39 И ще стане така, че този, който се бои от Мен, ще очаква великия ден Господен да дойде, тъкмо знаменията за пришествието на Човешкия Син.

40 И те ще видят знамения и изумления, защото те ще бъдат показани в небето горе и на земята отдолу.

41 И те ще видят кръв и огън, и пари от дим.

42 И преди да дойде денят Господен, слънцето ще бъде затъмнено и луната ще бъде превърната в кръв, и звездите ще падат от небето.

43 И остатъкът ще бъде събран на това място;

44 и тогава те ще Ме потърсят и ето, Аз ще дойда; и те ще Ме видят в небесните облаци, облечен в сила и велика слава, с всичките свети ангели, и този, който не Ме очаква, ще бъде отхвърлен.

45 Но преди Господната ръка да се стовари, един ангел ще затръби с тръбата си и светиите, които са спали, ще се явят да Ме срещнат в облака.

46 Затова, ако сте спали в мир, благословени сте вие, защото както сега Ме виждате и знаете, че съм Аз, тъкмо тъй вие ще дойдете при Мен и душите ви ще живеят, и изкуплението ви ще бъде завършено; и светиите ще се явят от четирите краища на земята.

47 Тогава Господната ръка ще се стовари върху народите.

48 И тогава Господ ще постави нозете си на този хълм и той ще се разцепи на две, и земята ще потрепери, и също ще се олюлее насам-натам, и небето също ще се разклати.

49 И Господ ще отпусне гласа Си и всичките краища на земята ще го чуят, а народите на земята ще скърбят и тези, които са се смеели, ще видят безумието си.

50 И бедствие ще обгърне присмехулника, и презрителният ще бъде изтребен, и тези, които са дебнели да вършат беззаконие, ще бъдат отсечени и хвърлени в огъня.

51 И тогава юдеите ще Ме погледнат и ще кажат: Какви са тези рани по ръцете Ти и нозете Ти?

52 Тогава те ще разберат, че Аз съм Господ, защото Аз ще им кажа: Тези рани са раните, с които бях наранен в дома на приятелите Ми. Аз съм този, Който беше издигнат. Аз съм Исус, Който беше разпнат. Аз съм Синът Божий.

53 И тогава те ще плачат поради беззаконията си; тогава те ще жалеят, защото преследваха своя цар.

54 И тогава езическите народи ще бъдат изкупени и тези, които не познаваха закона, ще имат дял в първото възкресение и за тях ще бъде по-поносимо.

55 И Сатана ще бъде вързан, та да няма място в сърцата на чедата човешки.

56 И в него ден, когато ще дойда в славата Си, ще бъде изпълнена притчата за десетте девици, която ви разказах.

57 Защото тези, които са мъдри и са приели истината, и са взели Светия Дух за свой водач, и не са били измамени, истина ви казвам, те няма да бъдат отсечени и хвърлени в огъня, но ще преживеят деня.

58 И земята ще им бъде дадена за наследство, и те ще се умножат, и ще станат силни, и децата им ще растат без грях, за спасение.

59 Защото Господ ще бъде посред тях и славата Му ще бъде над тях, и Той ще бъде техен цар и техен законодател.

60 И сега, ето, Аз ви казвам, няма да ви бъде дадено да знаете нищо повече относно тази глава, преди да бъде преведен Новият завет и в него ще бъдат сторени знайни всички тези неща.

61 Затова Аз ви давам вие сега да можете да го преведете, за да може да бъдете подготвени за идните неща.

62 Защото истина ви казвам, че велики неща ви очакват,

63 вие чувате за войни в чужди страни, но ето, Аз ви казвам, те са близо, тъкмо пред вратите ви и след не много години отсега вие ще чуете за войни във вашите собствени страни.

64 Затова Аз, Господ, съм казал: Съберете се, вие, от източните земи, съберете се заедно, вие, старейшини на Моята църква, тръгнете към западните земи, призовете жителите да се покаят и доколкото те се покаят, изградете църкви за Мен.

65 И обединени по сърце и в мисъл, съберете вашите богатства, за да може да закупите наследство, което оттук нататък ще ви бъде определено.

66 И то ще бъде наречено Новият Йерусалим, земя на мир, град-убежище, място на безопасност за светиите на Всевишия Бог.

67 И Господната слава ще е там, и страхът от Господа ще бъде също там, дотолкова, че нечестивите няма да дойдат в него, и той ще бъде наречен Сион.

68 И ще стане така сред нечестивите, че всеки човек, който не ще вдигне меч срещу ближния си, ще трябва да бяга в Сион за безопасност.

69 И там, в него, ще бъдат събрани от всички народи под небето, и това ще бъдат единствените люде, които не ще воюват един с друг.

70 И ще се говори сред нечестивите: Нека не отиваме да се бием срещу Сион, защото жителите на Сион са страшни, затова ние не можем да устоим.

71 И ще стане така, че праведните ще бъдат отбрани изсред всички народи и ще дойдат в Сион, пеейки песни на вечна радост.

72 И сега, казвам ви, пазете тези неща да не отидат навън в света, докато не Ми стане целесъобразно, та да можете да завършите това дело в очите на людете и в очите на враговете ви, та те да не узнаят вашите дела, докато не завършите това, което Аз съм ви заповядал,

73 та когато го узнаят, да могат да обмислят тези неща.

74 Защото, когато Господ се яви, Той ще бъде страшен за тях, че да ги обхване страх; и ще застанат надалеч, и ще треперят.

75 И всички народи ще се страхуват заради страха от Господа и силата на могъществото Му. Тъкмо тъй. Амин.