Писания
Учение и Завети 49


Раздел 49

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Сидни Ригдън, Парли П. Прат и Лимън Копли в Къртлънд, щата Охайо, през март 1831 г. (History of the Church, 1:167–169). (Някои исторически източници дават за дата на това откровение май 1831 г.). Лимън Копли бил прегърнал Евангелието, но все още се придържал към някои от ученията на шейкърите (Обединеното дружество на вярващите в Христовото второ появяване), към които принадлежал по-рано. Някои от вярванията на шейкърите били, че Христовото второ пришествие било вече настъпило и че Той се бил явил под формата на една жена, Ан Лий кръщението с вода не се смятало за съществено; яденето на свинско било изрично забранено, а мнозина не ядели никакво месо; животът, обречен на безбрачие, се поставял по-високо от брака. Като предисловие към това откровение, Пророкът пише: “За да получа по-съвършено разбиране по въпроса, Аз попитах Господа и получих следното” (History of the Church, 1:167). Откровението опровергава някои от основните схващания на групата на шейкърите. Гореспоменатите братя занасят препис от това откровение в шейкърската общност (близо до Кливлънд, щата Охайо) и им го прочитат изцяло, но то е отхвърлено.

1–7, Денят и часът на Христовото пришествие ще останат неизвестни, докато Той не дойде; 8–14, Човеците трябва да се покаят, да вярват в Евангелието и да се подчиняват на обредите, за да спечелят спасение; 15–16, Бракът е постановен от Бога; 17–21, Яденето на месо е разрешено; 22–28, Сион ще процъфтява и ламанитите ще разцъфнат като роза преди Второто Пришествие.

1 Вслушайте се в словото Ми, служители Мои Сидни и Парли, и Лиман; защото ето, истина ви казвам, че ви давам заповед да отидете и да апроповядвате на шейкърите евангелието Ми, което вие сте получили, тъкмо както сте го получили.

2 Ето, Аз ви казвам, че те желаят да узнаят истината частично, а не цялостно, защото те не са аправедни пред Мен и трябва да се покаят.

3 Затова Аз пращам вас, служители Мои Сидни и Парли, да им проповядвате евангелието.

4 И Моят служител Лиман ще бъде поставен за това дело, за да може да разисква с тях не съгласно онова, което е получил от тях, а съгласно това, на което той ще бъде анаучен от вас, Моите служители; и ако върши това, Аз ще го благословя, иначе той няма да преуспява.

5 Тъй казва Господ, защото Аз съм Бог и съм аизпратил Единородния Си Син в света за бизкуплението на света, и Аз съм повелил, че този, който Го приема, ще бъде спасен, а този който не Го приема, ще бъде восъден.

6 И те постъпиха със аСина Човешки тъкмо както си искаха; и Той взе Своята власт от бдясната страна на Неговата вслава и сега царува в небесата, и ще царува, докато не слезе на земята, за да постави всички Свои врагове гпод нозете Си, което време е близо.

7 Аз, Господ Бог, съм го изрекъл, но часа и аденя никой човек не знае, нито небесните ангели; даже и те не ще знаят, докато Той не дойде.

8 Затова Аз искам всички човеци да се покаят, защото всички са под агрях, с изключение на онези, които съм запазил за Себе Си, бсвети хора, за които вие не знаете.

9 Затова казвам ви, че съм ви изпратил вечния Си азавет, тъкмо този, който беше от началото.

10 И това, което съм обещал, Аз тъй съм и изпълнил и анародите по земята ще му се бпреклонят; и ако това не е по собствена воля, те ще бъдат унизени, защото това, което сега възвеличава себе си, ще бъде вснишено силом.

11 Затова Аз ви давам заповед вие да аотидете сред тези люде и да им кажете, подобно на Моя апостол от древността, чието име беше Петър:

12 Вярвайте в името на Господа Исуса, Който беше на земята и трябва да дойде, началото и краят.

13 аПокайте се и бъдете кръстени за опрощение на греховете в името на Исуса Христа според святата заповед.

14 И всеки, който върши това, ще приеме адара на Светия Дух чрез полагане на бръце от старейшините на църквата.

15 И пак, истина ви казвам, че който азабранява женитбата, не е поставен от Бога, защото бженитбата е постановена за човека от Бога.

16 Затова законно е той да има една асъпруга и те двамата трябва да бъдат бедна плът, и всичко това, за да може вземята да отговори на целта на сътворението си,

17 и за да може тя да бъде изпълнена с бройката на човека, съгласно неговото асътворение, бпреди светът да беше създаден.

18 И всеки, който азаповядва въздържането от бмеса, че човек не трябва да ги яде, не е поставен от Бога.

19 Защото ето, аполските зверове и небесните птици, и това, което произлиза от земята, е постановено да се ползва от човека за храна и облекло и за да може той да има в изобилие.

20 Но не е дадено един човек да апритежава повече от друг, затова бсветът лежи в грях.

21 И горко на човека, който апролива кръв и прахосва плът, а няма нужда.

22 И отново, истина ви казвам, че Човешкият Син не аидва под формата на жена, нито на мъж, пътуващ по земята.

23 Затова не се аподлъгвайте, а продължавайте в постоянство, като бочаквате небесата да се разклатят и земята да потрепери, и да се олюлее насам-натам като пиян човек, и вдолините да бъдат издигнати, гпланините да бъдат снишени, а неравните места да станат гладки, и всичко това, когато ангелът затръби с дтръбата си.

24 Но преди великият ден Господен да дойде, аЯков ще процъфти в пустошта и ламанитите ще бразцъфнат като роза.

25 Сион ще апроцъфти по бхълмовете и ще се радва по планините, и ще бъде събран наедно на мястото, което Аз съм определил.

26 Ето, Аз ви казвам, тръгнете както съм ви заповядал, покайте се за всичките си грехове и аискайте, и ще получите, чукайте и ще ви бъде отворено.

27 Ето, Аз ще тръгна пред вас и ще ви бъда азадна стража; и ще бъда бпосред вас, и вие няма да бъдете всмутени.

28 Ето, Аз съм Исус Христос и идвам аскоро. Тъкмо тъй. Амин.