Писания
Учение и Завети 50


Раздел 50

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, през май 1831 г. (History of the Church, 1:170–173). Пророкът заявява, че някои от старейшините не разбират проявите на различни духове навсякъде по земята и че това откровение е дадено в отговор на нарочното му запитване по въпроса. Тъй наречените духовни феномени не са били нещо необичайно сред членовете, някои от които твърдели, че получават видения и откровения.

1–5, Много лъжливи духове са навсякъде по земята; 6–9, Горко на лицемерите и на онези, които са отхвърлени от Църквата; 10–14, Старейшините трябва да проповядват Евангелието чрез Духа; 15–22, И проповедници, и слушатели трябва да бъдат просветлени от Духа; 23–25, Това, което не назидава, не е от Бога; 26–28, Верните са притежатели на всичко; 29–36, На молитвите на пречистените се отговаря; 37–46, Христос е Добрият Пастир и Израилевият камък.

1 Вслушайте се, о, вие, старейшини на Моята църква и дайте ухо за гласа на живия Бог, и обърнете внимание на словата на мъдрост, които ще ви бъдат дадени според както сте поискали и сте се съгласили относно църквата и духовете, които са отишли навсякъде по земята.

2 Ето, истина ви казвам, че има много духове, които са алъжливи духове, които са отишли по земята, мамейки света.

3 И аСатана също е потърсил да ви измами, за да може да ви повали.

4 Ето, Аз, Господ, съм ви наблюдавал и съм видял мерзости в църквата, която апризнава Моето име.

5 Но благословени са онези, които са верни и аустоят, било в живота или в смъртта, защото те ще наследят вечен живот.

6 Но горко на онези, които са аизмамници и лицемери, защото тъй казва Господ, Аз ще ги доведа на съд.

7 Ето, истина ви казвам, че има алицемери между вас, които са измамили неколцина, което даде бсила на впротивника; но ето, гтакива ще бъдат възвърнати;

8 но лицемерите ще бъдат открити и ще бъдат аотхвърлени или в живота, или в смъртта, тъкмо както Аз поискам, и горко на онези, които са отхвърлени от Моята църква, защото същите са победени от света.

9 Затова нека всеки човек да внимава да не би да извърши онова, което не е истина и праведност пред Мен.

10 И сега, елате, казва Господ чрез Духа, на старейшините на Своята църква, и нека аразискваме заедно, за да може да разберете.

11 Нека да разискваме тъкмо както един човек разисква с друг човек, лице в лице.

12 И сега, когато човек разисква, той е разбиран от човека, защото разисква като човек; тъкмо тъй Аз, Господ, ще разисквам с вас, за да може да аразберете.

13 Затова Аз, Господ, ви задавам този въпрос: За какво бяхте апоставени?

14 За да проповядвате Моето евангелие чрез аДуха, тъкмо бУтешителя, Който беше изпратен да поучава на истината.

15 И тогава вие приехте адуховете, които не можахте да разберете, и ги приехте като че бяха от Бога; и оправдани ли сте вие в това?

16 Ето, вие самите ще си отговорите на този въпрос; при все това, Аз ще бъда милостив към вас; този, който е слаб сред вас, отсега насетне ще бъде направен асилен.

17 Истина ви казвам, този, който е поставен от Мен и е изпратен да апроповядва словото на истината чрез Утешителя с Духа на истинатата, дали той го проповядва чрез бДуха на истината или по някакъв друг начин?

18 И ако е по някакъв друг начин, той не е от Бога.

19 И отново, този, който приема словото на истината, дали го приема чрез Духа на истината или по някакъв друг начин?

20 Ако начинът е някакъв друг, това не е от Бога.

21 Затова, защо е тъй, че не можете да разберете и да узнаете, че този, който приема словото чрез Духа на истината, той го приема според както то се проповядва чрез Духа на истината?

22 Затова този, който проповядва и този, който приема, се разбират един друг и двамата се аназидават, и се брадват заедно.

23 И това, което не назидава, не е от Бога и е амрак.

24 Това, което е от Бога, е асветлина; и този, който приема светлината и бпостоянства в Бога, приема вповече светлина; и тази светлина става все по-ярка и по-ярка до съвършения ден.

25 И отново, истина ви казвам и го казвам, за да може да узнаете аистината, за да може да изпъдите мрака от сред вас.

26 Този, който е поставен от Бога и е изпратен, същият е назначен да бъде анай-великият, при все че той е най-смиреният и е бслужител на всички.

27 Ето защо, той е апритежател на всички неща, защото всички неща са му подчинени, и на небето, и на земята, животът и светлината, Духът и бсилата, изпратени по волята на Отца чрез Исус Христос, Неговия Син.

28 И никой човек не е притежател на всички неща, освен ако не е апречистен и бочистен от всеки грях.

29 И ако сте пречистени и очистени от всеки грях, ще можете да апоискате всичко това, което желаете, в името на Исуса и то ще бъде сторено.

30 Но знайте, че ще ви бъде дадено това, което поискате; и тъй като сте назначени да бъдете аначело, духовете ще ви бъдат подчинени.

31 Затова ще стане така, че ако видите да се яви адух, когото не можете да разберете, и вие не приемете този дух, трябва да попитате Отца в името на Исус и ако Той не ви даде този дух, тогава ще може да познаете, че той не е от Бога.

32 И ще ви бъде дадена асила над този дух; и ще оповестите на висок глас против този дух, че той не е от Бога,

33 но не с аругатни и обвинения, че да не бъдете надвити, нито с бхвалби или ликуване, за да не бъдете завладени от него.

34 Този, който получава от Бога, нека да го счита от Бога и нека се радва, че е счетен от Бог достоен да получава.

35 И като отдавате внимание и вършите тези неща, които сте получили и които ще получите отсега насетне, ацарството ви е дадено от Отца и бсила да надвивате всички неща, които не са постановени от Него,

36 и ето, истина ви казвам, благословени сте вие, които чувате сега тези Мои слова от устата на Моя служител, защото вашите грехове са ви аопростени.

37 Нека Моят служител Джозеф Уейкфийлд, в когото е Моето благоволение, и служителят Ми аПарли П. Прат да тръгнат сред църквите и ги усилят чрез словото на бувещание,

38 също и служителят Ми Джон Корил, или всички Мои служители, които са поставени в тази служба, и нека се трудят в алозето, и нека никой човек не им пречи да вършат онова, което Аз съм им назначил.

39 Ето защо, в това Моят служител аЕдуард Партридж не е оправдан; при все това, нека той се покае и ще бъде опростен.

40 Ето, вие сте малки деца, не можете да апонесете всичко сега; вие трябва да бизраствате в вблагодат и в познание на гистината.

41 аНе бойте се, бдечица, защото сте Мои и Аз съм впобедил света, и вие сте от онези, които Моят Отец Ми е гдал.

42 И никой от онези, които Моят Отец Ми е дал, няма да бъде аизгубен.

43 И Отец, и Аз сме аедно. Аз съм в Отца и Отец в Мен; и доколкото сте Ме приели, вие сте в Мен и Аз във вас.

44 Затова Аз съм сред вас и Аз съм адобрият пастир и бИзраилевият камък. Този, който гради върху тази вканара, няма гникога да падне.

45 И идва денят, когато ще чуете гласа Ми и ще Ме авидите, и ще узнаете, че Аз съм.

46 аБдете, прочее, за да може да сте бготови. Тъкмо тъй. Амин.