Писания
Учение и Завети 63


Раздел 63

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Къртлънд, щата Охайо, късно през месец август 1831 г. (History of the Church, 1:206–211). Пророкът, Сидни Ригдън и Оливър Каудъри пристигат в Къртлънд на 27 август след посещението си в Мисури. Като предисловие към това откровение, Пророкът пише: “В тези ранни дни на Църквата имаше много голямо нетърпение да получим словото Господне за всяко нещо, което по някакъв начин се отнасяше до нашето спасение; и тъй като земята Сион беше тогава най-важното материално нещо, което предстоеше, Аз попитах Господ за допълнителни сведения относно събирането на светиите, закупуването на земя и други въпроси” (History of the Church, 1:207).

1–6, Ден на гняв ще връхлети нечестивите; 7–12, Знаменията идват чрез вяра; 13–19, Прелюбодейците в сърцето си ще отрекат вярата и ще бъдат хвърлени в езерото от огън; 20, Верните ще получат наследство на преобразената земя; 21, Пълното описание на събитията, станали на планината на Преображението, все още не е разкрито; 22–23, Послушните получават тайнствата на царството; 24–31, Наследствата в Сион трябва да бъдат закупени; 32–35, Господ повелява войни и нечестивите избиват нечестивите; 36–48, Светиите трябва да се съберат в Сион и да обезпечат пари, за да го изградят; 49–54, На верните са осигурени благословии при Второто Пришествие, при Възкресението и по време на Хилядолетието; 55–58, Това е ден на предупреждение; 59–66, Господното име се употребява напразно от онези, които го използват, без да имат власт.

1 Вслушайте се, о, вие, люде, и отворете сърцата си, и дайте ухо отдалече; и слушайте вие, които се наричате хора на Господа, и чуйте словото Господне и волята Му относно вас.

2 Да, наистина Аз казвам, чуйте словото на Оногова, чийто гняв е разпален срещу нечестивите и абунтуващите се,

3 Който иска да вземе тъкмо тези, които иска да авземе, и да запази в живота онези, които желае да запази,

4 Който изгражда според собствената Си воля и угода, и разрушава, когато Му е угодно, и може да низвергне душата в пъкъла.

5 Ето, Аз, Господ, издигам гласа Си и на него трябва да се подчините.

6 Затова, наистина Аз казвам, нека нечестивите да внимават и нека бунтуващите се да се боят и да треперат, и нека невярващите да си затворят устата, защото аденят на гнева ще ги връхлети като бвихрушка и всяка плът ще вузнае, че Аз съм Бог.

7 И този, който търси знамения, ще види азнамения, но не за спасение.

8 Истина ви казвам, има някои сред вас, които търсят знамения, и такива е имало тъкмо от началото.

9 Но ето, вярата идва не от знаменията, а знаменията следват онези, които вярват.

10 Да, знаменията идват чрез авяра, не по волята на човеците, нито когато им е угодно, а чрез Божията воля.

11 Да, знаменията идват чрез вяра за велики дела, защото без авяра никой човек не угажда на Бога; и този, на когото Бог е разгневен, в него не е Неговото благоволение; затова на такъв Той не показва знамения, а само бгнева Си за неговото восъждане.

12 Затова Моето, Господното, благоволение, не е в онези сред вас, които търсите знамения и изумления за вяра, а не за доброто на човеците и за Моя слава.

13 При все това, Аз давам заповеди, но мнозина са се отвърнали от Моите заповеди и не са ги спазвали.

14 Имаше между вас апрелюбодейци и прелюбодейки, някои от които се отвърнаха от вас, но други, които по-нататък ще бъдат разкрити, останаха с вас.

15 Нека такива да внимават и скоро да се покаят, да не би възмездие да дойде на тях като примка и тяхното безумие да стане известно, и делата им да ги следват в очите на людете.

16 И истина ви казвам, както съм казвал и преди, този, който агледа на жена, за да я бпожелае, или ако някой впрелюбодейства в сърцето си, те няма да имат Духа, а ще се отрекат от вярата и ще се боят.

17 Затова Аз, Господ, съм казал, че абоязливите и невярващите, и всички блъжци, и всеки, който обича и всъздава лъжи, и сводникът, и чародеецът, ще получат своето място в онова гезеро, което гори с огън и жупел, което е двтората смърт.

18 Наистина Аз казвам, че те не ще имат място в апървото възкресение.

19 И сега ето, Аз, Господ, ви казвам, че не сте аоправдани, защото тези неща са сред вас.

20 При все това, този, който аустоява във вяра и върши волята Ми, същият ще надделее и ще получи бнаследство на земята, когато дойде денят на преображението,

21 когато аземята ще бъде бпреобразена, тъкмо според образеца, който беше показан на Моите апостоли на впланината, пълен разказ за което вие все още не сте получили.

22 И сега, истина ви казвам, че тъй като Аз казах, че ще ви сторя знайна волята Си, ето, ще ви я сторя знайна не като заповед, защото има мнозина, които не съблюдават да спазват заповедите Ми;

23 но на този, който спазва Моите заповеди, Аз ще дам атайнствата на Моето царство и същите ще бъдат в него извор на бжива вода, визвираща за вечен живот.

24 И сега ето, това е волята на Господа, вашия Бог, относно светиите Му: че те трябва да се съберат заедно в земята Сион, без бързане, за да не би да настане безпорядък, който довежда мор.

25 Погледнете земята аСион! Аз, Господ, я държа в Моите собствени ръце;

26 при все това, Аз, Господ, отдавам кесаревото на аКесаря.

27 Затова Аз, Господ, искам вие да закупите земите, за да може да имате преимущество над света, за да може да имате право пред света, та людете да не бъдат подтиквани към гняв.

28 Защото аСатана внушава в сърцата им да се гневят срещу вас и да проливат кръв.

29 Затова земята Сион не ще може да бъде придобита, освен чрез закупуване или с кръв, иначе за вас няма никакво наследство.

30 И ако е чрез закупуване, ето, вие сте благословени.

31 Но ако е с кръв, тъй като ви е забранено да проливате кръв, ето, враговете ви са върху вас и ще бъдете гонени от град на град и от синагога на синагога, и само неколцина ще останат да получат наследство.

32 Аз, Господ, съм разгневен на нечестивите; Аз възпирам Духа Си от обитателите на земята.

33 В гнева Си Аз се заклех и повелих авойни по лицето на земята; и нечестивите ще избиват нечестивите, и страх ще споходи всеки човек.

34 И асветиите също едвам ще убегнат, при все това, Аз, Господ, съм с тях и ще се бспусна долу от небесата, от присъствието на Моя Отец, и ще погълна внечестивите с неугасим гогън.

35 И ето, това още не е, но ще е скоро.

36 Затова, тъй като Аз, Господ, съм повелил всички тези неща по лицето на земята, Аз искам Моите светии да бъдат събрани в земята Сион;

37 и всеки човек да вземе аправедността в ръцете си, и да опаше кръста си с вярност, и да издигне предупредителен бглас към обитателите на земята; и да провъзгласява както със слово, тъй и с бягство, че вопустошение ще споходи нечестивите.

38 Затова, нека Моите ученици в Къртлънд, които живеят в тази ферма, да уредят материалните си дела.

39 Нека Моят служител Тайтъс Билингс, който се грижи за нея, да се освободи от земята, та да може да е готов следващата пролет да предприеме пътуването си нагоре към земята Сион с онези, които живеят във фермата, с изключение на онези, които ще запазя за себе Си, които няма да тръгнат, докато Аз не им заповядам.

40 И нека всички пари, които могат да се заделят (за Мен не е важно дали са малко или много), да се изпратят горе в земята Сион на онези, които Аз съм определил да получат.

41 Ето, Аз, Господ, ще дам сила на Моя служител Джозеф Смит-младши, за да може той да е в състояние да аразпознае чрез Духа онези, които трябва да възлязат в земята Сион, и онези от учениците Ми, които трябва да останат.

42 Нека Моят служител Нюъл К. Уитни да задържи магазина си, сиреч магазина, за още малко време.

43 При все това, нека той раздаде всичките пари, които може да раздаде, за да се изпратят горе в земята Сион.

44 Ето, тези неща са в собствените му ръце, нека стори според мъдростта.

45 Настина Аз казвам, нека той бъде поставен за пълномощник на учениците, които ще останат, и нека бъде поставен в тази власт;

46 и сега, скоро да посети църквите, като им разяснява тези неща със служителя Ми Оливър Каудъри. Ето, това е Моята воля, да се сдобивате с пари, тъкмо както съм ви упътил.

47 Този, който е авярващ и устои, ще победи света.

48 Този, който изпрати съкровища горе в земята Сион, ще получи анаследство на този свят, също и наградата му в идния свят и делата му ще го следват.

49 Да, и благословени са мъртвите, които аумрат в Господа отсега нататък; когато Господ дойде и старите неща бпреминат, и всички неща станат нови, те ще ввъзкръснат от мъртвите и не ще гумрат след това, и ще получат наследство пред Господа в светия град.

50 И този, който живее, когато Господ дойде, и е запазил вярата, аблагословен е той; при все това, назначено му е да бумре на човешката възраст.

51 Затова, децата аще брастат, докато остареят, старците ще умират, но не ще спят в пръстта, а ще бъдат визменени в мига на око.

52 Затова, поради тази причина, апостолите проповядваха на света възкресението на мъртвите.

53 Тези неща са нещата, които вие трябва да очаквате; и, говорейки по начина на Господа, сега те са вече аблизо и в едно идно време, тъкмо в деня на пришествието на Сина Човешки.

54 И до този час ще има неразумни адевици помежду мъдрите; и в този час ще настъпи пълно разделение на праведните от нечестивите; и в този ден Аз ще изпратя ангелите Си да бизкоренят нечестивите и да ги хвърлят в неугасим огън.

55 И сега, ето, истина ви казвам, Аз, Господ, не съм доволен от Моя служител аСидни Ригдън; той се бвъзгордя в сърцето си и не прие съвета, а оскърби Духа.

56 Затова анаписаното от него не е приемливо за Господ и той трябва да напише друго; и ако Господ не го приеме, ето, той няма повече да остане на службата, на която съм го назначил.

57 И отново, истина ви казвам, аонези, които желаят в сърцата си със смирение да бпредупреждават грешниците към покаяние, нека бъдат поставени в тази власт.

58 Защото това е ден на предупреждение, а не ден на много слова. Защото Аз, Господ, не трябва да бъда подиграван в последните дни.

59 Ето, Аз съм свише и силата Ми е надолу. Аз съм над всичко и във всичко, и чрез всичко, и аиздирвам всички неща; и идва денят, когато всички неща ще Ми бъдат подчинени.

60 Ето, Аз съм аАлфа и Омега, тъкмо Исус Христос.

61 Затова нека всички човеци внимават как изговарят аимето Ми в устните си,

62 защото ето, наистина Аз казвам, че има мнозина, които са под това осъждане, които изговарят името Господне и го употребяват напразно, без да имат власт.

63 Затова нека църквата се покае за греховете си, и Аз, Господ, ще ги притежавам; иначе те ще бъдат отхвърлени.

64 Помнете, че онова, което идва свише, е асвещено и трябва да бъде бизговаряно с грижа и с ограничение от Духа; и в това няма осъждане, и вие получавате Духа вчрез молитва; ето защо, без това осъждането остава.

65 Нека Моите служители Джозеф Смит-младши и Сидни Ригдън да си потърсят дом, според както са поучавани чрез амолитва от Духа.

66 Тези неща остава да се преодолеят с търпение, та такива да може да получат една още по-голяма и вечна атежест на бслава; иначе — едно по-голямо осъждане. Амин.