Писания
Учение и Завети 19


Раздел 19

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит в Манчестър, щата Ню Йорк, през март 1830 г. (History of the Church, 1:72–74). В своята история Пророкът го представя като “заповед от Бога, а не от човек, до Мартин Харис, дадена от Този, Който е Вечен” (History of the Church, 1:72).

1–3, Христос има всичката сила; 4–5, Всички човеци трябва да се покаят или да страдат; 6–12, Вечно наказание е Божието наказание; 13–20, Христос е страдал за всички, та да може те да не страдат, ако се покаят; 21–28, Проповядвай евангелието на покаянието; 29–41, Провъзгласявай благовестие.

1 Аз съм аАлфа и Омега, бХристос Господ, да, Аз съм тъкмо Този, началото и краят, Изкупителят на света.

2 Аз, след като изпълних и азавърших волята, отнасяща се до Мен, на Оногова, чийто съм, тъкмо Отец, след като извърших това, та да мога да бподчиня всички неща на Себе си,

3 съм запазил всичката асила, тъкмо за бунищожаването на Сатана и делата му при всвършека на света и в последния велик ден за съд, който Аз ще сторя да споходи всички негови жители, гсъдейки всеки човек според дделата му и деянията, които е извършил.

4 И със сигурност всеки човек трябва да се апокае или да бстрада, защото Аз, Бог, съм вбезкраен.

5 Затова Аз не ще аотменя възмездията, които ще пратя, и злочестини ще произлязат, плач, бридание и скърцане със зъби, да, за онези, които ще се намерят от влявата Ми страна.

6 При все това, ане е писано, че няма да има край на това мъчение, но е написано ббезкрайно мъчение.

7 Отново, писано е също авечно осъждане; ето защо, това е по-изразително от други писания, та да може то изцяло да въздейства върху сърцата на чедата човешки за прослава на името Ми.

8 Затова Аз ще ви обясня това тайнство, защото е уместно за вас да знаете, тъкмо както Моите апостоли.

9 Говоря на вас, които сте избрани за това, тъкмо като че ли сте един, та да може да влезете в Моя апокой.

10 Защото ето, колко велико е атайнството на божествеността! Защото ето, Аз съм безкраен и наказанието, което се дава от ръката Ми, е безкрайно наказание, защото бБезкраен е името Ми. Затова:

11 аВечно наказание е Божието наказание.

12 Безкрайно наказание е Божието наказание.

13 Затова Аз ти заповядвам да се покаеш и спазваш азаповедите, които си получил от ръката на Моя служител Джозеф Смит-младши в Мое име.

14 И това е чрез всемогъщата Ми сила, че си ги получил.

15 Ето защо Аз ти заповядвам да се покаеш, покай се, да не би да те поразя с жезъла на устата Ми и с яростта Ми, и с гнева Ми, и астраданията ти да бъдат тежки, не знаеш колко тежки, не знаеш колко болезнени, да, не знаеш колко непоносими.

16 Защото ето, Аз, Бог, съм аизстрадал тези неща за всички, та да могат те да не бстрадат, ако се впокаят.

17 Но ако те не се покаят, трябва да астрадат, тъкмо като Мен,

18 което страдание накара Мен самия, тъкмо Бог, най-великият от всички, да потреперя от болка и да кървя от всяка пора, и да страдам и тялом, и духом; и Аз исках да можеше да ане пия от горчивата чаша и да се отдръпна.

19 При все това, нека бъде слава на Отца, Аз отпих и азавърших приготовленията Си за чедата човешки.

20 Затова отново ти заповядвам да се покаеш, да не би да те смиря с всемогъщата Си сила; и да аизповядаш греховете си, да не би да изстрадаш тези наказания, за които съм говорил, от които ти вкуси в най-малката, да, тъкмо в най-ниската степен, по времето, когато оттеглих Духа Си.

21 И Аз ти заповядвам да не апроповядваш нищо друго, освен покаяние и бне показвай тези неща на света, докато не е според мъдростта Ми.

22 Защото сега те не могат да апонесат месото, но бмлякото трябва да приемат, затова те не трябва да знаят тези неща, за да не би да погинат.

23 Поучи се от Мен и послушай словата Ми; аходи в бкротостта на Духа Ми и ще имаш вмир в Мен.

24 Аз съм аИсус Христос. Аз дойдох по волята на Отца и върша Неговата воля.

25 И отново, заповядвам ти да не апожелаваш бжената на ближния си, нито се опитвай да отнемеш живота на ближния си.

26 И отново, заповядвам ти да не ламтиш за собственото си имущество, а го отдай щедро за напечатването на Книгата на Мормон, която съдържа аистината и словото Божие,

27 която е Моето слово до аезичника, за да може да стигне скоро до бюдеина, от когото ламанитите са востатък, та да може те да повярват в евангелието и да не очакват идването на един гМесия, Който вече е дошъл.

28 И отново, заповядвам ти да се амолиш на бглас, а също и в душата си; да, пред света, а също и в тайно, пред хората, също и насаме.

29 И апровъзгласявай благовестие; да, разпространявай го по планините и по всяко високо място, и сред всичките люде, които ще ти бъде позволено да видиш.

30 И ще го вършиш с пълно асмирение, уповавайки се на Мен, без да хулиш хулителите.

31 И за аученията не говорѝ, а провъзгласявай покаяние и бвяра в Спасителя, и вопрощение на греховете чрез гкръщение и чрез догън, да, тъкмо чрез еСветия Дух.

32 Ето, това е една велика и последната азаповед, която ще ти дам относно този въпрос, защото това ще е достатъчно за ежедневния ти ход, тъкмо до края на живота ти.

33 И злощастие ще получиш, ако пренебрегнеш тези асъвети, да, тъкмо унищожението на теб самия и имуществото ти.

34 аОтдай част от имуществото си, да, тъкмо част от земите си и всичко друго, с изключение на издръжката за семейството ти.

35 Изплати адълга, който си бдоговорил с печатаря. Освободи се от вробство.

36 аНапусни къщата и дома си, освен когато пожелаеш да видиш семейството си.

37 И аговори свободно на всички, да, проповядвай, увещавай, провъзгласявай бистината, тъкмо с висок глас, с глас на ликуване, викайки: Осанна, осанна, благословено да бъде името на Господа Бога!

38 аМоли се винаги и Аз ще бизлея Духа Си върху теб, и велика ще бъде благословията ти, да, даже повече от това ти да би получил съкровищата на земята и покварата, съответна на размера им.

39 Ето, можеш ли да четеш това, без да ликуваш и издигаш сърцето си във веселие?

40 Или можеш ли да продължиш да се държиш като сляп водач?

41 Или можеш ли да бъдеш кротък и асмирен и да действаш мъдро пред Мен? Да, бела при Мен, твоя Спасител. Амин.