Писания
Учение и Завети 17
назад напред

Раздел 17

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Оливър Каудъри, Дейвид Уитмър и Мартин Харис във Файет, щата Ню Йорк, през юни 1829 г., преди те да видят издълбаните плочи, които съдържат летописа на Книгата на Мормон (History of the Church, 1:52–57). Джозеф и неговият писар Оливър Каудъри са научили от превода на плочите на Книгата на Мормон, че ще бъдат определени трима нарочни очевидци (виж Етер 5:2–4; 2 Нефи 11:3; 27:12). Оливър Каудъри, Дейвид Уитмър и Мартин Харис са подтикнати от боговдъхновено желание да бъдат тримата нарочни очевидци. Пророкът запитва Господа и това откровение се дава в отговор чрез Урима и Тумима.

1–4, Чрез вяра Тримата Очевидци ще видят плочите и други свещени предмети; 5–9, Христос дава свидетелство за божествеността на Книгата на Мормон.

1 Ето, Аз ви казвам, че трябва да се уповавате на словото Ми, което ако вършите с цялостно намерение в сърцето, ще имате авиждане за бплочите, и също за нагръдника, вмеча на Лаван, гУрима и Тумима, които бяха дадени на дбрата на Яред в планината, когато той говорѝ с Господа елице в лице, и жчудотворните пътеводители, които бяха дадени на Лехий в пустошта на пределите на зЧервеното море.

2 И това е чрез вярата ви, че ще се сдобиете с виждане за тях, тъкмо чрез онази вяра, която бе притежавана от пророците в миналото.

3 И след като сте се сдобили с вяра и сте ги видели с очите си, вие ще асвидетелствате за тях чрез силата Божия.

4 И това ще сторите, та Моят служител Джозеф Смит-младши да не може да бъде унищожен, за да може Аз да осъществя праведните Си цели за чедата човешки с това дело.

5 И ще свидетелствате, че сте ги видели, тъкмо както служителят Ми Джозеф Смит-младши ги е видял; защото то е чрез силата Ми, че ги е видял, и също, защото е имал вяра.

6 И той е превел акнигата, тъкмо онази бчаст, която му заповядах, и тя е истинна, тъй както жив е вашият Господ и вашият Бог.

7 Затова вие сте получили същата сила и същата вяра, и същия дар като него.

8 И ако вие изпълнявате тия Мои последни заповеди, които съм ви дал, апортите на пъкъла не ще надделеят срещу вас; защото Моята бблагодат е достатъчна за вас и ще бъдете виздигнати в последния ден.

9 И Аз, Исус Христос, вашият аГоспод и вашият Бог, съм ви го изрекъл, за да мога да осъществя праведните Си цели за чедата човешки. Амин.